Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4069
Title: Kur'an'da "takva" kavramı
Other Titles: The concept of takwa in Kur'an-ı Kerim
Authors: Bilgin, Mustafa
Şahin, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Allah
Kur'ân-ı Kerîm
İman
Takva
Tefsir
Günah
Belief
Takwa
Tafsir
Evil
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, H. (2006). Kur'an'da "takva" kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sözlükte sakınmak , korunmak anlamlarına gelen takvâ kavramı cahiliye arap şiirlerindeki anlamıyla daha çok maddî tehlikelerden sakınmayı ifade eder. Bu sakınma canlının kendisi ile düşmanı arasına bir engel, kalkan koyması suretiyle gerçekleşir. Terim olarak ise takvâ, Allah’ın hududuna riayet etmek, emirlerine eksiksiz itaat edip haramlarından kesinlikle sakınmaktır. Takvâ islami bilimlerde özellikle de tasavvufta özel bir anlama sahiptir. Nefis tezkiyesinin tasavvuftaki karşılığı olan seyr-u sulükün mertebelerinin her birinin takvâ sahibinin muttasıf olduğu özellikler olması takvâyı tasavvuf ile özdeşleştirmiştir. Ve mutasavvıfların özel terminolojisinde takvâ sâfî dindarlık anlamını kazanmıştır. Her kavram gibi takvâ kavramı da iki temel yöne sahiptir. Bunlardan ilkinde insandan Allah’a doğru düşünüldüğünde korunmak, sakınmak anlamı ifade eden takvâ kavramı ikincisinde Allah’tan insana doğru düşünüldüğünde koruma, himaye altına alma anlamı içerir. İslamdan önceki kullanımlarıyla daha çok maddî içerikli bir anlama sahip olan “v.k.y.” ve bütün türevleri Kur’ân vokabilorisinde anlam genişliğine uğramıştır. Kur’ân-ı Kerîm takvânın maddî anlamını korumakla birlikte ona manevî bir renk katmış ve kavramı daha çok manevî alana çekmiştir. Böylece “v.k.y.” kökü ve iştikakları cehennem ya da benzeri somut nesnelerden sakınma anlamını içeriyorsa maddî; Allah, melekler gibi somut varlıklardan korunmayı içeriyorsa manevî anlama sahip olmuş olur. Dolayısıyla Kur’ân’da takvânın anlamının maddî ya da manevî içerikli olması nesnesinin ne olduğu ile yakından ilişkilidir. Müfessirlerin özellikle vurguladığı anlamıyla Kur’ân’da takvâ: “İnsânın kendisini Allah’ın vikâyesine koyarak, âhirette zarar ve eleme neden olacak her şeyden titizlikle sakınması, yani günahlardan geri durup hayır olan işlere sarılmasıdır.” Kur’ân’da ilk olarak şirkten sakınmak ve ardından iman etmekle başlayan takvâ mertebeleri, büyük günahlardan kaçınmak ile devam etmekte ve nihayet küçük günahlarda da ısrar etmekten kendini alıkoymak ve böylelikle müttakî vasfını elde etmek sûretiyle dünya ve âhirette mutluluğa erişmekle son bulmaktadır.
In dictionary with to avoid, to protect meanings; the concept of takwa, has a meaning as to avoid from physical dangers in old arab poems.This avoidness happens by somebody putting a barrier or shield between him and his enemy. Takva as a term means have a respect to the limits which Allah puts in our life, obey his orders and avoid the attitudes which are forbidden. In Islamic sciences it makes takva identical with sufism because of having features come from the takva in its every stages. So in the special terminology of mystics takwa got the meaning as pure religiousness. The concept of takva has two main aspects as every concepts have. As from human towards Allah it means; to avoid and to protect, whereas from Allah towards human it has meaning as taking under protection. With the usages before Islam as having more physical meaning; "v.k.y" and all its derivatives boardened their meanings in Quran vocabulary. The Holy Quran puts spritual meaning in takva concept with protection of its physical meaning. Thus if the words of "v.k.y" template means to avoid from hell or physical objects they are physical, whereas if they means to protect against Allah and angels they are spritual. Consequently it is related to type of object in Quran to say takva is pysical or spritual. Especially emphasised by mufassirs takwa in Quran is; to avoid fastidiously from every attitude may has harmful result in afterlife, namely to avoid every sin and to make goodness.As firstly starting to avoid from polytheism and beacome faithfull takwa stages; covers avoidness of great sins and not insest to little sins, thus by getting the status of "owner of takwa" it ends with getting happiness in the world and afterlife.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4069
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204374.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons