Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4068
Title: Coğrafyanın siyasete etkileri - İbn-i Haldun ve Montesquieu'nün görüşlerinin karşılaştırılması
Other Titles: The politics effects of geography - comparison of the views of Ibn Khaldun and Montesquieu
Authors: Küçükalp, Derda
Karnıbüyük, Mustafa
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Siyaset
Politics
Coğrafya
İbni Haldun
Montesquieu
İklim
Geography
Ibn Khaldun
Montesquieu
Climate
Issue Date: 30-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Karnıbüyük, M. (2019). Coğrafyanın siyasete etkileri - İbn-i Haldun ve Montesquieu'nün görüşlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tarihsel bir olayı bilimselolarak ele alabilmek için üç unsura ihtiyaç vardır: Zaman, mekan ve insan. Ancak genel eğilim, olayları tarihsel boyutta ele almaktır. Mekan boyutu göz ardı edilmektedir. Olayların üzerinde gerçekleştiği mekan boyutu önemlidir. Mekan; edilgen değildir, dinamik ve değişkendir. Toplumsal ve siyasalolaylarm temel faktörleri olan birey ve toplum üzerinde etkilidir. Mekan boyutunun en somut ifadesi coğrafyadır. Coğrafya, çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurlar yeryüzüne homojen olarak dağılmamıştır. Bu nedenle gelişmişlik seviyelerine bağh olarak her birey ve toplumu farklı şekillerde etkilemektedir. Bu etki, tarihin ilk dönemlerinden itibaren birçok düşünürün ilgisini çekmiştir. Bu düşünürler arasıoda İbni Haldun ve Montesquieu öne çıkmaktadır. Çünkü, bu iki düşünür, coğrafya ile siyaset arasmdaki ilişkiyi kendi medeniyetlerinde sistemli ve kapsamh bir şekilde ele alan ilk düşünürlerdir. İbni Haldun, coğrafyanın sosyal konular üzerindeki etkilerini dünyayı iklim bölgelerine göre sınıflandırarak ayrmtılı bir şekilde tasvir etmiştir. İklimin aşırı sıcak ya da aşırı soğuk olmasıom birey ve toplumu olumsuz yönde etkilediğini iddia etmiştir. İbni Haldun'a göre, bu etkiler sosyal ve siyasal farkhhklara neden olmuştur. Montesquieu, Batı toplumu ile diğer toplumlar arasmdaki farklılıkları iklim üzerinden açıklamıştır. Ayrıca diğer coğrafi unsurlarıoda bu farklılıkları etkileyebileceğini belirtmiştir. Toplumlar arasmdaki gelişmişlik farklılıklarının temel nedeni olarak coğrafyayı göstermiştir. Her iki düşünür de insan faktörünü göz ardı etmemiştir. Ancak insanın coğrafi unsurlar tarafından doğrudan ve dolayh olarak etkilendiğini savunmuştur.
Three factors are needed to scientifically deal with a historical phenomenon: time, space and people. But the general trend is to look at events on a historical scale. The size of the space where the happens on is overlooked. Space; not passive, dynamic and changeable. it is influential on individuals and society, which are the main factors of social and political events. The most concrete expression of space dimension is geography. Geography consists of various element s which are not distributed homogeneously on the earth. Therefore, depending on development levels, it influences each individual and society in different ways. This influence has attracted many thinkers in the history. Among these thinkers, Ibni Khaldun and Montesquieu come to the forefront. Because these two thinkers are the first thinkers to systematically and comprehensively deal with the relationship between geography and politics in their own civilizations. Ibni Khaldun deseribes the influences of geography on social issues in detail by dassifying the world according to climate regions. He asserted that extreme heat or extreme cold influences the individual and society in the negative way. According to Ibni Khaldun, these influences have caused social and political differences. Montesquieu explains the differences between Western society and other societies through the climate, He also noted that other geographical factors could influence these differences. According to Montesquieu geography is the main reason for the differences in societies development. Both thinkers did not ignore the people factor. However, they argued that humanity are influenced by geographical factors directly and indirectly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4068
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa KARNIBÜYÜK.pdf5.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons