Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4064
Title: İçsel pazarlama kapsamında rekabetçiliğin satış görevlilerinin bağlılık ve performansları üzerindeki etkisi: Perakende tekstil sektöründe bir araştırma
Other Titles: The impact of competitiveness on salespeople’s commitment and performance from internal marketing: A research in retail textile industry
Authors: Taşkın, Çağatan
Çalışkan, Gözde Damla
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: İçsel pazarlama
Internal marketing
Rekabetçilik
Duygusal bağlılık
İş performansı
Perakende
Satış görevlisi
Competitiveness
Affective commitment
Job performance
Retail
Salesperson
Issue Date: 13-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalışkan, G. D. (2019). İçsel pazarlama kapsamında rekabetçiliğin satış görevlilerinin bağlılık ve performansları üzerindeki etkisi: Perakende tekstil sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, içsel pazarlama çerçevesinde rekabetçiliğin perakende tekstil sektöründe çalışmakta olan satış görevlilerinin duygusal bağlılıkları ve iş performansları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda öncelikle içsel pazarlama, tutumsal rekabetçilik, duygusal bağlılık, iş performansı, perakendecilik ve tekstil sektörü hakkında ilgili literatür taranmıştır. Araştırma kapsamında birincil verilerin toplanması için bir anket formu hazırlanmış ve hazırlanan bu anket formu perakende tekstil sektöründe faaliyette bulunan bir firmada çalışan 202 satış görevlisi üzerinde 10 Şubat 2019 ile 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. Çalışanların tutumsal rekabetçilik algılarını ölçmek üzere Helmreich ve Spence (1978) tarafından geliştirilmiş olan Tutumsal Rekabetçilik Ölçeği, örgütlerine duygusal bağlılıklarını ölçmek üzere Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilmiş olan Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin 8 maddeden meydana gelen Duygusal Bağlılık Boyutu, iş performanslarını ölçmek üzere Yousef (2000) tarafından geliştirilmiş olan İş Performansı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi neticesinde, satış personelinin tutumsal rekabetçilik algılarının iş performansları ve ii duygusal bağlılıkları üzerinde etkisinin bulunduğu, duygusal bağlılıklarının iş performansları üzerinde etkisi olduğu neticelerine ulaşılmıştır. Bu bağlamda, araştırmada elde edilen bulgular genel olarak literatür bulgularını desteklemektedir.
In this study, the impact of competitiveness on salespeople’s affective commitments and job performance from internal marketing was investigated. In this regard, firstly related literature was reviewed on internal marketing, dispositional competitiveness, affective commitment and job performance. Within the scope of the research, in order to gather primary data a survey form was prepared, and this survey form was conducted on 202 salespeople working at a company operating in retail textile sector between 10th of February 2019 and 10th of May 2019. In order to measure salespeople’s dispositional competitiveness, Dispositional Competitiveness Scale developed by Helmreich and Spence (1978); to measure their affective commitment towards the organization, Affective Commitment dimension of Organizational Commitment Scale developed by Allen and Meyer (1990); and to measure their job performance, Job Performance Scale developed by Yousef (2000) were used. After testing the research hypotheses; the findings that salespeople’s dispositional competitiveness perceptions have impact on their job performances and affective iv commitments, their affective commitments have impact on their job performances were reached. In this respect, the research findings support the literature findings in general.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4064
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10297561.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons