Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4059
Title: Uluslararası iç denetim standartlarına göre bankalarda denetim ve Türkiye uygulamaları
Other Titles: Auiting in banks according to international internal audit standards and applications in Turkey
Authors: Gençoğlu, Ümit Gücenme
Döner, Özge
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Bankacılık
Denetim
İç denetim
Risk yönetimi
Banking
Supervision
İnternal control
Risk management
Issue Date: 2-Oct-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Döner, Ö. (2009). Uluslararası iç denetim standartlarına göre bankalarda denetim ve Türkiye uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bir ülkede finansal sistemin zayıf olması ulusal ve uluslararası alanda mali istikrarı tehdit edebilmektedir. Dünyada küreselleşme eğilimlerinin ve sermaye hareketlerinin artması finansal sistemi etkileyen temel faktörlerdir. Bu gelişmelerle beraber finansal piyasalardaki risklerin boyutu ve önemi de artmıştır. Bankalarda, yönetimin işlevlerinden biri denetim işlevidir. Bankaların etkin denetimi, ödemelerin yapılması ve tasarrufların dağıtılmasında önemli bir rol oynayan bankacılık sektörünün de içinde yer aldığı güçlü bir ekonomik yapının en önemli unsurlarından birisidir. Güçlü bir iç denetim sistemi bankanın amaçlarına ulaşması, uzun dönemli kar hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve güvenilir mali ve idari raporlamanın sürdürülmesi için gereklidir. İç denetim sistemi aynı zamanda bankaların hem ilgili yasa ve yönetmeliklere hem de kendi politika ve yöntemlerine uyumlu olarak faaliyet göstermesine yardımcı olmaktadır. İç denetim ve risk yönetim sistemi sayesinde bankanın ticari itibarını olumsuz etkileyebilecek beklenmedik riskler en aza indirilmektedir.Bu çalışmada, özellikle finansal sistemin en önemli kurumları olan bankalar üzerinde etkin bir denetimin sağlanmasının önemi üzerinde durulmuştur. Bankalarda iç denetim, Basel düzenlemeleri, uluslararası iç denetim standartları, bankalardaki risk türleri ve iç denetim sorunları incelenmiş ve bu kapsamda Halk Bankasındaki iç kontrol uygulamaları tanıtılmaya çalışılmıştır.
If the financial system is weak in a country, that have been able to threatened financial stability on national and international area. The fundamental factors which are affected financial system are increasing trend of globalization and capital flows. Together with these developments size of risk and that?s importance have increased in financial market. One of the functions of management is control function in the banks. Banks? effective supervision is one of the most important elements of a banking sector is also included in a strong economic structure. Still an active control is important for payments are made and savings are distributed. It should be a strong internal audit system for realization of long-term profit target and to be continued maintain reliable financial and administrative reporting. Also ınternal audit system activities to help banks to act according to relevant laws and regulations and their policies. Unexpected risks which could affect negatively the bank's commercial reputation are minimized by ınternal audit and risk management system.This study especially is focused to stand on the provision of an effective audit of banks?. Internal audit system in banks, basel arrangements, international internal audit standards, risk types in banks and internal audit problems are analysed and ın this context trying to promote internal control practices of Halk Bank
URI: http://hdl.handle.net/11452/4059
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240877.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons