Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4055
Title: Kur'ân'da edebî tasvîr
Other Titles: Literary description in Qoran
Authors: Yalar, Mehmet
Kavak, Fadime
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Arap edebiyatı
Edebî tasvir
Kur'ân
Belâgat
Arabic literary
Literary description
Qoran
Rhetoric
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kavak, F. (2008). Kur'ân'da edebî tasvîr. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, genel olarak, Kur'ân-ı Kerîm'deki 'edebî tasvir' kavramını ele alıp açıklamayı hedef almaktadır. Çalışma bir Giriş, üç ana Bölüm ve bir de Sonuç'tan oluşmaktadır.Giriş bölümünde, ana hatlarıyla 'edebî tasvir' kavramı üzerinde durulmuş, edebî tasvirin unsurları ve işlevleri de burada açıklanmıştır.Çalışmanın Birinci Bölüm'ünde, Arap Edebiyatının özü ve dönemlere göre özellikleri; edebî tasvirin Cahiliye ve İslâmî dönem edebiyatındaki yansımaları; edebî tasvir ve belâgat; hadislerde edebî tasvir örnekleri gibi konulardan bahsedilmiştir.İkinci Bölüm, Kur'ân'da edebî tasvirin varlığına dair düşüncenin ortaya çıkışını irdelemekte, arkasından ondaki edebî tasvirlere ilişkin zengin bir alt başlığa yer vermektedir.Tezin son bölümü olan Üçüncü Bölüm ise "Kur'ân'da Kıssa Üslubuyla Anlatım" ve "Kur'ân Kıssalarında Edebî Tasvir" konularına tahsis edilmiştir. Nihayet çalışma bir Sonuç bölümü ile noktalanmaktadır.
The central aim of this work is to illustrate and explain the concept of "Literary Description in Qoran". It contains a Preface, three Chapters and a Conclusion.In the Preface, the concept of "Literary Description" is discussed substantially, and the components of literary description and its functions are explained here too.In the First Chapter, "The Core of Arabic Literary and its Major Features According to its Eras"; "The reflections of literary description both in Jahiliyya and Islamic periods"; "Literary Description and Rethoric"; and the Examples of Literary Description in Hadith Tradition are dealt with.The Second Chapter analysies the "Emergence of the Idea of Literary Description in Qoran", and subsequently it gives highly rich subtitles related to "Literary Description in Qoran".In the third and last Chapter, "The Narration through story technique in Qoran" and "Literary Description in Qoranic Stories" are mentioned in detail. And the work ends with a Conclusion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4055
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231180.pdf2.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons