Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4054
Title: Prostatın transüretral rezeksiyonu sırasındaki kan kaybının azaltılmasında finasterid’ in rolü
Other Titles: The role of finasteride for decreasing blood loss during transurethral resection of the prostate
Authors: Oktay, A. Bülent
Küçük, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Prostat
Finasterid
TUR-P
Kan kaybı
Prostate
Finasteride
Blood loss
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçük M. (2005). Prostatın transüretral rezeksiyonu sırasındaki kan kaybının azaltılmasında finasterid’ in rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Bu randomize prospektif çalışmada; transüretral prostat rezeksiyonundaki (TUR-P) perioperatif kanamanın azaltılmasında, preoperatif finasterid tedavisinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık . Gereç ve yöntemler : Elektif TUR-P uygulanması planlanan 60 hasta çalışmaya alındı. Bu hastaların, rastgele 30 tanesine cerrahi öncesi tedavi verilmezken, 30 tanesine 2 hafta finasterid verildi. Cerrahi öncesi ve sonrası serum hemoglobinleri ölçüldü. Kullanılan yıkama sıvısının miktarı ve hemoglobin konsantrasyonu , rezeksiyon süresi ve rezeke edilen prostat doku ağırlığı kaydedildi. Bulgular: TUR-P uygulanan 57 hastanın 28’ine finasterid verildi, 29’una verilmedi. Her iki grup arasında yaş, PSA düzeyi, rezeke edilen doku miktarı ve operasyon süresi açısından fark yoktu. Ortalama kan kaybı finasterid alan grupta, kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (p=0.017). Hatta, rezeke edilen gram prostat dokusu başına kan kaybı hesaplandığında, fark daha da anlamlı düşük idi(p=0.005). Sonuç: Bu çalışma, preoperatif 2 hafta süreyle finasterid kullanımının TUR-P uygulanan hastalarda kanamayı azalttığını göstermiştir.
Purpose: In this prospective, randomized study, we aimed to evaluate the efficacy of presurgical finasteride therapy in decreasing perioperative bleeding during transurethral resection of the prostate (TUR-P) . Material and methods: A total of 60 patients scheduled to undergo elective transurethral prostate resection were included to study. Of the patients, 30 received 5 mg finasteride for 2 weeks before surgery while another 30 did not receive any pretreatment. Serum hemoglobin was measured before and after surgery. The volume and hemoglobin concentration of irrigation fluid, resected prostate weight and duration of resection were recorded. Results: Fifty seven patients underwent transurethral prostat resection, whom 28 received finasteride and 29 did not. No statistically significant differences were found between the two groups for patient age, PSA level, resected tissue volume and duration of resection. The mean hemoglobin concentration in the irrigation fluid was significantly lower in the finasteride group, than the control group (p=0.017). Moreover, when the loss of the blood per gram for resected prostate tissue calculated, the mean difference was more significant, (p=0.005). Conclusion: This study shows that preoperative finasteride administration for 2 weeks decreases bleeding in patients undergoing transurethral prostate resection.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4054
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193695.pdf248.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons