Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4052
Title: İdiyopatik karpal tünel sendromu tedavisinde terapötik ultrason, steroid enjeksiyonu ve splint kullanımının etkinliğinin randimize kontrollü araştırılması
Other Titles: Randomised controlled investigation of efficiancy of theuropatic ultrasound, steroid injection and spilnting for idiopatic carpal tünel syndrome treatment
Authors: Küçükoğlu, Hilmi Selçuk
Kumaş, Ferda Firdin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.
Keywords: KTS
Terapötik ultrason
Lokal kortikosteroid enjeksiyonu
Splintleme
Randomize kontrollü çalışma
CTS
Therapeutic ultrasound
Local corticosteroid injection
Splinting
Randomized controlled investigation
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kumaş, F. F. (2005). İdiyopatik karpal tünel sendromu tedavisinde terapötik ultrason, steroid enjeksiyonu ve splint kullanımının etkinliğinin randimize kontrollü araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Karpal Tünel Sendromu ( KTS ), tuzak nöropatiler grubu içinde incelenen ve en sık karşılaşılan periferik nöropatidir (1,2). KTS, median sinirin karpal tünel içinde basıya uğraması sonucu ortaya çıkan bulgu ve belirtiler olarak tanımlanmaktadır (3). Çalışmamızda idiyopatik KTS’ da kortikosteroid enjeksiyonu, terapötik ultrason ve splintleme yöntemlerinin klinik ve nörofizyolojik etkileri ile 6 aylık izlem sürecinde etkinin devamlılığını araştırmayı hedefledik. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine başvuran hastalar değerlendirilerek, 32 hastaya (57 el), anamnez, klinik muayene ve elektromyografik çalışma ile idiyopatik KTS tanısı kondu ve çalışmaya alındı. Üç gruba ayrılan hastalardan; birinci gruba toplam 10 seans ultrason uygulandı. İkinci gruptaki hastalara, karpal ligamanın altına 1ml (40 mg) triamsinolon asetonid enjekte edildi. Üçüncü gruba, 15 gün boyunca, 24 saat takmak üzere nötral pozisyonda el bileği splinti verildi. Her üç gruba da tendon kaydırma egzersizlerinden oluşan standart ev egzersiz programı verilip, semptomları artıran aktivitelerin sınırlanması önerildi. Olgular tedavi öncesi ve tedavi sonrası 2. hafta, 3. ay ve 6. aylarda değerlendirildi. Klinik izlemde, ağrı Vizüel Analog Skala (VAS) üzerinden, Tinel ve Phalen testleri ile birlikte, “Historic and Objective Scale (HiOb)” skoru, Boston Karpal Tünel Sorgulama Anketi (BCTQ) ile değerlendirildi. Elektronörofizyolojik olarak ise median sinir duyusal ileti çalışmasıyla amplitüd, ileti hızı ve tepe latansı parametreleri, motor ileti çalışmasıyla amplitüd, ileti hızı, distal latans parametreleri değerlendirildi. Elektronörofizyolojik bulgulara göre her olgu için bir nörofizyolojik skor elde edildi. VAS’a göre ağrı, BCTQ semptom şiddeti skoru ve fonksiyonel skor açısından her üç grupta da başlangıca göre anlamlı düzelmeler oldu. Gruplar arası değerlendirme yapıldığında steroid enjeksiyonu uygulanan grupta diğer iki gruba göre, istatistiksel açıdan anlamlı olacak şekilde üstün bulundu. Nörofizyolojik skor, HiOb skoru, duyusal ileti hızı ve duyusal amplitüd parametrelerinde sadece steroid grubunda başlangıca göre anlamlı düzelmeler saptandı.
Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is the most common entrapment neuropathy. CTS is defined as the sign and symptoms due to compression of the median nerve in the carpal tunnel. Our aim was to investigate the clinical and neurophysiological effects of corticosteroid injection, therapeutic ultrasound, and splinting in the management of idiopathic CTS, as well as effect duration in the six month follow-up period. Thirty-two patients (57 hands) admitted to our outpatient clinic who were diagnosed as idiopathic CTS by history, clinical examination and electrophysiologic evaluation, were included in the study. Patients were then randomized into three groups. First group was treated with 10 sessions of ultrasound; the second group was treated with 1 ml of (40 mg) triamcinolone acetonide which was injected under the carpal ligament. Wrist splint was applied for 15 days (24 hours a day) to the third group patients. Standard home exercise program which is composed of tendon sliding exercises was given to all patients and they were also advised about limitation of symptom aggrevating activities. Subjects were evaluated by Visual Analog Scale (VAS) for pain, Tinel and Phalen signs as well as Historic and Objective Scale (HiOb) score, and Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) before treatment and at 2 weeks, 3 months and 6 months after treatment. Amplitude, velocity and peak latency were evaluated by median nerve sensory nerve conduction studies. Amplitude, velocity and distal latency were evaluated by motor conduction studies. A neurophysiological score was obtained for each patient,according to electroneurophysiological findings. Significant improvement was noted in VAS for pain, BCTQ for symptom severity and functional scores in all three treatment groups. Significantly superior improvement was observed in the steroid injection group. Significant improvements in neurophysiological score, HiOb score, sensorial conduction velocity and sensorial amplitude parameters were found only in the steroid injection group. Consequently, data obtained from our study suggest, local corticosteroid injections to be superior to US and wrist splints and effectiveness of local corticosteroid applications to be longer lasting.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4052
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193680.pdf630.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons