Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4046
Title: Postoperatif bel ağrılı hastalarda su içi ve su dışı egzersiz etkinliği
Other Titles: Aquatic exercice and non-aquatic exercice efficiancy in patients with postsurgery low back pain
Authors: Yurtkuran, Deniz Merih
Yolgösteren, Elif
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Postoperatif bel ağrısı
Su içi egzersiz
Su dışı egzersiz
Postsurgery low back pain
Aquatic exercise
Non-aquatic exercise
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yolgösteren, E. (2006). Postoperatif bel ağrılı hastalarda su içi ve su dışı egzersiz etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma, lomber disk hernisi nedeniyle opere olan hastalarda, akuatik egzersizlerin etkinliğini, su dışı egzersiz ile akuatik egzersiz tedavi yöntemlerinin birbirlerine göre üstünlüğü olup olmadığını araştırmak amacıyla randomize, prospektif, kontrollü ve tek kör olarak yapıldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’na bağlı Atatürk Rehabilitasyon Merkezi Kükürtlü Kaplıcaları polikliniğine Mayıs 2004-Nisan 2005 tarihleri arasında başvuran lomber disk hernisi nedeniyle opere olmuş 40 hasta çalışmaya alındı. Hastalar su içi egzersiz (n=20) ve su dışı egzersiz (n=20) grubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastalara 2 hafta süren ve haftada 5 gün, 20 dakikalık egzersiz programı düzenlendi ve 6 ay boyunca izlendi. Hastalar başlangıç, 2. hafta, 1. ve 6. aylarda paravertebral duyarlılık (algometrik olarak), schober testi, parmak zemin mesafesi, Düz bacak kaldırma testi (SLR), Laseque, ağrı için vizüel analog skala (VAS; hareket, istirahat, gece), Parsiyel sit-up/curl-up, Sorensen testi, PILE testi, Rolland Morris Disabilite İndeksi (RMDİ), Leeds Özürlülük Skalası (LÖS), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Nottingham Sağlık Profili (NSP) ve Short Form36 (SF-36) ile değerlendirildi. Gruplar arasında başlangıç değerlerine göre meydana gelen değişim Kruskal Wallis testi ile, anlamlı çıkanlar ikili gruplar halinde alınarak Mann Whitney U testi ile değerlendirildi.1. grupta tedavi öncesine göre tüm VAS değerlerinde, Schober, Parsiyel sit-up/curl-up, Sorensen, PILE, RMDİ, BDE, NSP Ağrı, Fiziksel aktivite, Yorgunluk, Emosyonel reaksiyon ve Toplam alt gruplarında SF-36 Fiziksel fonksiyon, Emosyonel reaksiyon, Genel sağlık, Mental sağlık, Vitalite-enerji alt grubunda başlangıca göre anlamlı düzelme görüldü (p<0.05). 2. grupta tüm VAS değerlerinde, Schober, Parsiyel sit-up/curl-up, PILE, RMDİ, LÖS, BDE, NSP Ağrı, Fiziksel aktivite, Yorgunluk, Emosyonel reaksiyon ve Toplam alt gruplarında, SF-36 Fiziksel fonksiyon alt grubunda başlangıca göre anlamlı düzelme görüldü (p<0.05). Her iki grup arasında Parsiyel sit-up/curl-up, Sorensen, RMDİ, BDE değerlerinde 2. hafta 1. ve 6. ay kontrollerinde, NSP Fiziksel aktivite ve toplam alt gruplarında SF-36 Ağrı, Fiziksel fonksiyon, Genel sağlık alt grubunda 1. ve 6. ay kontrollerinde 1. grup lehine anlamlı düzelmeler görüldü (p<0.05). Sonuç olarak postoperatif bel ağrısı olan hastalarda su içi ve su dışı egzersizin ağrı ve fonksiyonel bozukluğu düzeltmede etkin olduğu su içi egzersizin, egzersiz ve hidroterapinin kombine etkisiyle iyileşmeyi hızlandırdığı ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri olduğu sonucuna varıldı.
This study is done on operated patients with lumbar disc herniation to search the effects of aquatic exercises and superiorities of aquatic exercises to non-aquatic exercises as randomized, prospectively, controlled and single blind. For this study 40 operated patients with lumbar disc herniation were refered to Atatürk Rehabilitation Centre of Uludağ Universty Medical School Physical Medicine and Rehabilitation between may 2004-april 2005. Patients were divided into two groups: aquatic exercise group (n=20) and non-aquatic exercise group (n=20) and attended exercises organized as 20 minutes a day, 5 days a week for 2 weeks time. Patients were evaluated at the beginning, week 2, month 1 and month 6 by Paravertebral sensitivity (algologically), Schober test, Finger-floor distance, SLR, Laseque, Visual Analog Pain Scale (VAS; motion, rest, night), Parsiyel sit-up/curl-up, Sorensen test, PILE test, Rolland Morris Disability Index (RMDİ), Leeds Disability Scale (LDS), Beck Depression İnventory (BDİ), Nottingham Health Profile (NHP), and Short Form-36 (SF-36). Changes between groups in accordance with starting values appraised by Kruskal Wallis test, significant ones divided into two groups and were evaluated with Mann Whitney U test. In group 1, all VAS values, Schober, Parsiyel sit-up/curl-up, Sorensen, PILE, RMDİ, BDİ, NHP Pain, Physical activity, Tiredness, Emotional reaction and Total subgroups, SF-36 Physical function, Emotional reaction, General health, Mental health and Vitality-energy subgroups when compaired with pretreatment values , a dramatic improvement vas found (p<0.05). İn group 2 all VAS values, Schober, Parsiyel sit-up/curl-up, PILE, RMDİ, BDİ, NHP Pain, Physical activity, Tiredness, Emotional reaction and Total subgroups, SF-36 Physical function subgroups showed dramatic improvements when the exercise groups were compared with each other (p<0.05). At second week, first and sixth month controls of Parsiyel sit-up/curl-up, Sorensen, RMDİ, BDI, values and first and sixth month controls of SF-36 Pain, Physical function, General health subgroup, NHP Physical activity and Total subgroups, significant improvements were observed in benefit of group 1 (p<0.05). At patients with postsurgery low back pain it’s concluded that aquatic and non-aqua exercises are effective to improve the pain and functional disorders, aquatic exercises accelerate recovery by combined influence of exercise and hydrotherapy and has positive effects on life quality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4046
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193676.pdf356.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons