Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4045
Title: Parental besleme uygulanan preterm bebeklerde zeytinyağı ve soya yağı bazlı lipid emülsiyonlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of olive oil and soybean oil based lipid emulsion in preterm infants receiving parenteral nutrition
Authors: Köksal, Nilgün
Kavurt, Ahmet Vedat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Keywords: Prematürite
İntravenöz lipid emülsiyonları
Parenteral beslenme
Zeytinyağı
Soya yağı
Premature
Intravenous lipid emulsions
Parenteral nutrition
Olive oil
Soybean oil
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kavurt, A. V. (2006). Parental besleme uygulanan preterm bebeklerde zeytinyağı ve soya yağı bazlı lipid emülsiyonlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı preterm bebeklerde, standart soya yağı bazlı intravenöz lipid emülsiyonun (İLE), zeytinyağı bazlı İLE ile antioksidan konsantrasyon, buna bağlı patolojiler, nekrotizan enterekolit (NEK), intraventriküler kanama (İVK), bronkopulmoner displazi (BPD), prematüre retinopatisi (ROP), enfeksiyon gelişimi, immün yanıtın düzenlenmesi ve anti inflamatuvar yanıt üzerine etkilerini karşılaştırmak ve zeytinyağı bazlı İLE’nin etkisini ve güvenilirliğini değerlendirmektir. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya alınan prematüre bebekler, verilecek olan iki farklı lipid emülsiyonuna göre (Zeytinyağı %20 ve soya yağı %20) 2 gruba ayrıldı ve her grupta 20 hasta olacak şekilde randomize olarak dağıtıldı. Hastaların başlangıç ve 7. günde tanı, biyokimyasal analiz, lipid profili ve immünolojik değerlendirmeleri yapıldı. Bulgular: Gruplar arasında cinsiyet, gestasyonel yaş, ağırlık, 1. ve 5. dakika APGAR skorları, protein-dışı total kalori miktarı ve enteral beslenme yüzdeleri açısından fark bulunmadı. Gruplar arasında Respiratuvar Distres Sendromu (RDS), Yenidoğanın geçiçi takipnesi (TTN), NEK, ROP tanıları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Soya grubunda BPD tanısı alan hasta sayısı istatistiksel anlamlı olarak daha fazlaydı. Her iki grupta da anlamlı olarak total antioksidan kapasitede (TAK) düşüş tespit edilirken, bu düşüş soya yağı grubunda daha fazlaydı. Lipid infüzyonu sonrası soya grubunda evre 3-4 İVK tanısı alan üç hasta varken zeytinyağı grubunda yoktu. Ancak gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Gruplar arasında yüzde değişimler incelendiğinde TAK, biyokimyasal değerler, lipid profili, tam kan sayımı, sitokinler, lenfosit alt grupları, CRP ve prokalsitonin açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Sonuç olarak prematüre bebekler her iki lipid emülsiyonunun 7 günlük kullanımını klinik ve biyokimyasal olarak iyi tolere etmiştir. Soya yağı grubunda zeytinyağı grubuna göre TAK değerlerinde daha fazla düşüş (p=0,314), daha fazla BPD tanısı (p=0,011) ve evre 3-4 İVK tanısı (p>0,05) alan hasta saptanmıştır. Zeytinyağı bazlı İLE kullanımıyla, iyi bir TAK değeri sağlanması ve BPD oranının düşük olması, yüksek oksidatif stresin ve buna bağlı gelişen hastalıkların azaltılabileceğini düşündürmüştür. Zeytinyağı bazlı İLE’nin bu faydalı etkileri ile standart olarak kullanılan soya yağı bazlı İLE’lerin yerine etkin ve güvenilir biçimde kullanılabilir. Ancak lipid emülsiyonlarının, sitokin üretimi, antioksidan koruma ve ilişkili patolojiler üzerine etkileri arasındaki farkları daha açık ortaya koyabilmek için daha fazla hasta sayısı ile yeni araştırmalar yapılmalıdır.
Objective : The aim of this study was to compare the effects of the standard soybean oil based and olive oil based intravenous lipid emulsions (ILE) on the antioxidant concentration and resulting pathologies, necrotizing enterocolitis (NEC) intraventricular hemorrhage (IVH), broncopulmonary dysplasia (BPD), retinopathy of prematurity (ROP), infection development, regulation of immune response and anti-inflammatory responses as well as to evaluate the effect and reliability of olive oil based ILE in premature infants. Materials and methods: According to two different lipid emulsions, (olive oil 20% and soybean oil 20%), the premature infants taken under study were randomly distributed into 2 groups, each group to contain 20 patient. The patients were subjected to initial and at 7th day, diagnostic, biochemical analysis, lipid profile, and immunological evaluations. Results: No significant difference was found between the groups with respect to gender, gestational age, weight, 1st and 5th minute APGAR scores, non-protein calorie quantity and enteral nutrition percentage. No statistically significant difference was observed between the groups refer to respiratory distress syndrome (RDS), transient tachypnea of the newborn (TTN), NEC, ROP diagnosis. In the soybean oil group the number of patients with BPD diagnosis were statistically significantly higher than the olive oil group. In both groups, a significant decrease was observed in the total antioxidant capacity (TAC), such decrease being higher in soybean group. In the post-lipid infusion period, there were three patient with grade 3-4 IVH in the soybean oil group whilst there were no in the olive oil group. However, no statistically significant difference was observed between both groups. As to the evaluation of the change percentage between the groups, no statistically significant differences were observed with respect to TAC, biochemical scores, lipid profile, total blood count, cytokines, lymphocyte subgroups, CRP and procalcitonine. Conclusion: In the conclusion, the premature infants have biochemically and clinically well tolerated the administration of both lipid emulsion for 7 days. A higher decrease in the TAC score (p=0,314), higher number of patient with BPD diagnosis (p=0.011) and grade 3-4 IVH diagnosis (p>0, 05), compared to olive oil group. Good TAC scores and reduced BPD percentage upon the use of olive oil based ILE, has brought in our mind that high oxidative stress and resulting diseases can be reduced. Due to such useful effects, the olive oil based ILE can be used more effective and reliable than standard used soybean oil based ILE. However new and large-scale studies are required in order to demonstrate the differences of affects of lipid emulsions on cytokine production, antioxidant protection and other related studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4045
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193674.pdf340.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons