Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4042
Title: Hinduizm'de avatara ve Hristiyanlık'ta inkarnasyon inancı üzerine bir araştırma
Other Titles: Study on the beliefs of avatara in Hinduism and of incarnation in Christianity
Authors: Sayar, Süleyman
Ürdüç, Gülsüm
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: İnkarnasyon
Avatara
Hıristiyanlık
Hinduizm
Monofizitizm
Monotelitizm
Gnostisizm
Nestoryanizm
Incarnation
Christianity
Hinduism
Monophysitism
Monothelitism
Gnosticism
Nestorianism
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ürdüç, G. (2006). Hinduizm'de avatara ve Hristiyanlık'ta inkarnasyon inancı üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışma giriş, iki bölüm ve karşılaştırmayı da içeren sonuçtanoluşmaktadır. Birinci bölümde önce avatara kavramının tanımı yapılmış,Hinduizm'deki tanrısallık ve yaratılış anlayışları incelenmiştir. Hint trimurtisinioluşturan üç tanrı Brahma, Vişnu ve Şiva'nın avatara kavramıyla ilişkileri, Hintmitolojik metinleri Mahabharata (Büyük Destan), Bhagavad-Gita veRamayana'da anlatıldığı kadarıyla avataraların özellikleri belirtilmiş; avataradoktrinine dair felsefi teorilere dikkat çekilerek Hintli filozoflar Shankara,Ramanuja ve Madhva'nın görüşleri çerçevesinde gelişen anlayışlar yansıtılmayaçalışılmıştır.İkinci bölümde, birinci bölüme paralel olarak öncelikle inkarnasyonuntanımı ve Hıristiyanlıktaki anlamı verilmiş; İsa Mesih'in ilâhû kişiliği Eski ve YeniAhit metinleri ile geleneksel düşüncelere başvurularak anlatılmaya, insânû kişiliğiise yaşamı, şahsiyeti ve ünvanları çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca,?iki şahsın birleşmesi? anlamındaki hypostatik birlik kavramı da sözü edilen kutsalmetinlerin yardımıyla açıklanmıştır; bu konu, inkarnasyonun tabiatıyla ilgilidoktrinel görüşler olan Nestoryanizm, Monofizitizm, Gnostisizm, Monotelitizm veKatolisizm çerçevesinde tartışılmış ve inkarnasyonun etkileri üzerindedurulmuştur. Çalışma, karşılaştırmaya da yer veren sonuçla tamamlanmıştır.
This study consists of an introduction, two sections and a conclusioncontaining a comparison. The First Chapter deals with the definition of avatara,the deity and the creation in Hinduism. It also gives information about the relationbetween avatara and Hindu trimurti, i.e., three gods named Brahma, Vishnu andShiva, and about the peculiarities of avataras explained in the Hindu mythologicaltexts, Mahabharata, Bhagavad Gita and Ramayana. Discussing philosophicaltheories on the doctrine of avatara, this chapter reflects various interpretationsdeveloping around the views of some Hindu philosophers such as Shankara,Ramanuja and Madhva.The second chapter begins with the definiton and meaning ofincarnation in Christianity. It explains, on the one hand, the divine nature of JesusChrist through the Old and New Testaments, and, on the other hand, his humannature through his life, personality and titles. In addition, referring to the Bible, itdeals the hypostatic union, namely, the union of two persons. Various views on theincarnations such as Nestorianism, Monophysitism, Gnosticism, Monothelitism arealso studied in this chapter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4042
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204307.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons