Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4040
Title: Türkiye ekonomisinin gelişmesinde lojistiğin rolü
Other Titles: Role of logistics at the development of Turkey's economy
Authors: Acar, Yalçın
Cenker, Gülben
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Keywords: Ekonomi
Economics
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cenker, G. (2006). Türkiye ekonomisinin gelişmesinde lojistiğin rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Rekabetin küreselleşmesi ve iletişim sektöründe yaşanan gelişmelerşirketleri ulusal olmaktan çıkarmış uluslararası boyuta taşımıştır.Uluslararasıpiyasalarda pazar payını koruyabilmek ve arttırabilmek icin;düşük maliyetle girdi temini,üretilen malın uluslararası piyasalara rekabet edebilir fiyatlarla,zamanında arzını gerekli kılmaktadır.Böyle bir ortamda rekabetçi olabilmek için lojistik kullanılabilecek en önemli araçtır.Lojistiği kısaca doğru ürünün,doğru yerde,doğru zamanda ve rekabetçi fiyatla olması şeklinde tanımlayabiliriz.Ekonomilerde lojistik sektörünün gelişmesi ekonomik gelişmelerle paralellik arz eden bir yapıdadır.Ekonomiler büyüdükçe lojistik hizmet ihtiyacı da artmakta ve buna ilişkin büyüme gercekleşmektedir. Türkiye'de lojistik sektörünün gelişimi de bu yönde bir eğilim göstermiştir.1980 sonrasında,hızlı ekonomik büyüme ve dışa dönük büyüme stratejisi ile birlikte ihrac ve ithal malların nakliyesinin yoğunlaşması, lojistik hizmetlerin ortaya çıkmasını ve gelişmesini zorunlu kılmıştır.Yerli firmalar hizmetleri ceşitlendirmeye başlarken,yabancı firmalar da satın almalar,birleşmeler veya doğrudan sermaye yatırımları olarak sektöre girmeye başlamıştır. Oluşan rekabet ortamında ,yazılım sektörü gibi yan sektörlerde de lojistik ihtiyaçlara cevap verebilecek cözümler üretilmeye başlanmıştır. Türkiye lojistik pazarı devamlı ve hızlı bir şekilde büyümektedir.Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle ve ekonomisinin hacmi nedeniyle yakın bölgesine lojistik hizmet verebilecek tek ülke olma konumundadır.Bu stratejik avantajın yerinde kullanılarak lojistik faaliyetleri sadece yapmış olduğu ticarette kullanılacak bir işlem olarak değerlendirmenin yanında; gelir getirici bir faaliyet alanı olarak değerlendirilmesi Türkiye acısından çok önemlidir.Sektördeki gelişmeler lojistik firmaları aynı sektörde veya tedarik zincirinin bir parçasını yönettiği üretici firmaları izlemeye yöneltmektedir.Bu yönlendirme özellikle bilgi paylaşımı,teknoloji ve sermaye ilişkisi etrafında dönmektedir.Bu işbirliklerinden doğan avantajların yanında altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve firmaların uluslararası rekabet şartlarını uygulaması durumunda Türkiye; Avrupa ve gelişen pazarların en önemli lojistik üslerinden biri olacaktır.
The companies are ,henceforth, not being national but with the globalization ofcompetition and developments at communication sector they are now beinginternational.In order to save and increase the market share at internationalmarkets; purchasing the raw materials with minimum cost and supplying theproducts with the competitive prices in international markets at right times arenecessary.In this situation,for being a competitive;Logistics is the most importantimplementation.We can define Logistics briefly as- making the right product withright prices at right place and the right time-In economics,the development oflogistics sector,structurally, is parallel with the economical developments.By thegrowth of economies;the logistics service necessities also increase and thereuponthe growth is realized.In Turkey;the developments of logistics sector also display a tendency in thatway.After 1980s;increasing the transportation of exporting and importing productswith the fast economical growth and extravert growth strategy make the logisticsservices to reveal and necessary to develope.Despite domestic companies begin todiversify the services, foreign companies begin to participate in the sector withpurchasing,alliances and directly capital investments.In the competitionenvironment,the solutions for logistics necessities are began to be produced bysubsectors like software sector.Turkish logistics sector is continuosly and fastlygrowing.Due to the geographical position of Turkey and the volume of its economy,it is the only country which can give logistics services to its nearest region.By usingthis strategy at the right time;besides evaluating the logistics facilities astransaction just for its own trade,evaluation of this facility for income yielding isvery important for Turkish side.The developments in the sector direct logisticscompanies to follow the manufacturing companies in the same sector or managedby the part of supply chain.This channel,especially, revolve around the informationsharing,technology and capital relation.Besides the advandages emerged from thiscooperations,removing the defficiencies and applying the international competitionconditions by firms will make Turkey to be the most important logistics base inEurope and developing markets.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4040
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204302.pdf736.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons