Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4032
Title: Eğitim fakültelerinde bilgisayar okur-yazarlığının internet tabanlı öğretim tasarımı ile desteklenmesi
Other Titles: Assisting the computer literacy with web based instructional design in education faculties
Authors: Şentürk, Aysan
Uzun, Adem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli öğretim
İnternet tabanlı öğretim
Uzaktan öğretim
Öğretim tasarımı
Harmanlanmış öğretim yöntemi
Computer assisted teaching
Web based instruction
Distance education
Instructional design
Blended learning
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzun, A. (2008).Eğitim fakültelerinde bilgisayar okur-yazarlığının internet tabanlı öğretim tasarımı ile desteklenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada eğitim fakültelerindeki öğrencilerin bilgisayar dersi içeriğinde yer alan bilgisayar okur-yazarlığına ilişkin kavram ve becerileri daha etkin bir şekilde öğrenmelerini sağlamak amacıyla, internet tabanlı bir öğretim tasarımı hazırlanmıştır. Bu konu ile ilgili çeşitli öğretim materyalleri içeren bir internet sitesi, Dick ve Carrey öğretim tasarım modeli temel alınarak geliştirilmiştir. Uygulama 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 190 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu öğrenciler arasından rassal örnekleme yöntemi ile seçilen 90 öğrenciden oluşan deney grubu ile, dersin bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise adı geçen internet sitesi üzerinden olacak şekilde yürütülmüştür. Kontrol grubu öğrencileri ile dersin tamamı yüz yüze olacak şekilde işlenmiştir. Çalışma öncesinde deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin bilgisayara karşı tutumları ve derse hazırbulunuşluk düzeyleri ölçülmüş, çalışma sonrasında da dersin hedef davranışlarına erişim düzeyleri ve bilgisayara karşı tutumlarına bakılmıştır. Kontrol grubu öğrencileri ile deney grubu öğrencilerinin ders başarısı ve bilgisayara karşı tutumları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla, veriler üzerinde Bağımsız Örneklemler İçin T-Testi uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, deney ve kontrol grupları arasında derse yönelik başarıları ve bilgisayara karşı tutumları açısından P<0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın bulunduğu tespit edilmiştir. Deney grubu öğrencilerinin dersin hedef davranışlarına ulaşma ve bilgisayara karşı olumlu tutum geliştirme konularında daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, a web based instructional design was developed to help the students at faculty of education learn the subjects about computer literacy in computer courses more efficiently. A web site including educational materials was designed based on Dick and Carrey’s Instructional Design Model. 190 students from the Faculty of Education at Uludag University participated in this study The study was conducted during the fall semester of 2006-2007 academic year. 90 randomly selected students were instructed with the blended mode of delivery which means using both traditional (face to face) and online mode of instruction. The rest of the students (100) were instructed with traditional (face to face) mode. At the beginning of the study, prior knowledge about computer literacy and attitude towards the computer was measured for both groups. At the end of the study, students’ final course grades and attitudes towards the computer were evaluated. Data was analyzed by Independent Sample T-Test with a level of significance of p<0.05. After the analysis, statistically significant difference was found between face to face and blended group. The analysis showed that blended group is more successful than the traditional group on both course achievement and attitude towards computers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4032
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220977.pdf6.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons