Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4025
Title: Sanat eğitiminde çoklu zek kuramı ve kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi (ilköğretim ikinci kademe resim-iş eğitimi programı örneği ile)
Other Titles: Multiple intelligence theory in art education and integrated art education method (with curriculum example of drawing-work course in primary education)
Authors: Erim, Gonca
Arabacı, Muhlis
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Resim iş dersi
Kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi
Çoklu zeka kuramı
Drawing-work course
The integrated art education method
Multiple intelligence theory
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arabacı, M. (2006). Sanat eğitiminde çoklu zeka kuramı ve kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi (ilköğretim ikinci kademe resim-iş eğitimi programı örneği ile). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sanat eğitimi; görsel algıyı temel alarak sanat eserlerine karşı estetik duyarlılığı ve eleştirel bakış açısını geliştiren, malzeme ve yaratıcılık arasında düşünsel bağlantı kurarak bireyin kendini ifade edebilmesini sağlayan bir eğitim sürecidir. İlköğretim okullarında sanat eğitiminin uygulama alanı Resim-İş dersidir. Günümüzde genel eğitim sisteminde ve sanat eğitiminde çeşitli öğretim yöntemleri uygulanmaktadır. Bu araştırma, ilköğretim II. kademe Resim-İş dersi öğretmenlerinin kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi (disipline dayalı sanat eğitimi) ile çoklu zekâ kuramı uygulamalarına yaklaşımlarını ve bu yöntemlerin uygulanmasında karşılaştıkları sorunları saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 2005- 2006 öğretim yılında Bursa ili üç merkez ilçesinde (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım) 51 ilköğretim okulunda, ikinci kademede Resim-İş dersine giren 60 öğretmene anket uygulanmıştır. Ankette araştırılan konular üç bölümde yer almaktadır. Birinci bölümde, resim-iş öğretmenleri hakkında kişisel bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde Resim-İş dersi İlköğretim ikinci kademe müfredat programı, sanat etkinlikleri, dersin işlendiği ortamların yapısı ve kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi etkinlikleri hakkında öğretmen görüş ve uygulamalarını belirleyici sorular bulunmaktadır.Üçüncü bölümde ise, Resim-İş dersinde çoklu zekâ kuramı uygulamalarını belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Anket sonucu elde edilen veriler değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: • İlköğretim II. kademe Resim-İş dersi müfredat programını resim-iş öğretmenleri sanat eğitimi için yetersiz görmektedir. • Resim-İş dersleri sanat eğitimi için uygun olmayan koşullarda işlenmektedir. • Kaynaştırılmış sanat eğitimi yöntemi uygulamalarında resim-iş öğretmenlerinin çoğunluğu yeterli değildir ve yönteme gereken önemi vermemektedirler. • Resim-İş dersi haftalık ders saati süresi, ilköğretimin ikinci kademesinde çoklu zekâ kuramına dayalı sanat ekinlikleri için yeterli değildir. • Resim-iş öğretmenleri çoklu zekâ kuramı ve uygulamalarını benimsememektedirler.
Art education is an educational process which improves aesthetic sensitivity and critical view on pieces of art by taking visual perception as basis and enables individuals to express themselves by mentally connecting material and creativity. In primary schools, realization of art education takes place in drawing-work courses. A variety of methods are employed in general education system and art education nowadays. This research has been designed to find out the opinions of drawing-work course teachers in primary education about the integrated art education method (discipline based art education) and applications of multiple intelligence and to pinpoint the problems they face using these methods. With this aim, a survey was given to 60 art teachers in primary education in 51 primary schools located in three central districts of Bursa (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım) during education year 2005 and 2006. The survey has three parts each aimed for research topics. The first part requires personal information about the participating art teachers. The second part probes the teachers’ opinions and applications about drawing-work course curriculum in primary education, art events, the conditions of classrooms and integrated art education method. In the third part there are three questions to identify the applications of multiple intelligence theory in drawing-work courses. • The findings of the survey has been used to draw the following conclusions: • Drawing-work course teachers find the the curriculum of primary education drawing-work course insufficient for art education. • Drawing-work courses are performed in conditions not suitable for art education. • Drawing-work course teachers are not adequate for applications of integrated art education method and they don’t attach enough importance to the method. • Drawing-work course teachers do not take notice of multiple inteeligence theory and its applications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4025
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204294.pdf18.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons