Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3997
Title: Entegre lojistik yönetiminde karar destek sistemleri ve bir uygulama
Other Titles: Decision support systems in integrated logistic management and an application
Authors: Çelikçapa, Feray
Şenol, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Lojistik
Entegre lojistik
Lojistik yönetimi
Karar
Karar alma
Karar destek sistemleri
Analitik hiyararsik proses
Logistic
Integrated logistic
Logistic management
Decision
Decision making
Decision support systems
Analytic hierarchy process
Issue Date: 15-Aug-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökhan, Ş. (2008). Entegre lojistik yönetiminde karar destek sistemleri ve bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Üretim maliyetleri içersindeki en önemli kalemler arasında tasıma ve depolama çerçevesinde yürütülen faaliyetler yer alır. Bütünlesik anlamda bakıldıgında lojistik faaliyetler olarak nitelenebilecek bu unsurlardan, rekabetçi maliyet kontrolü saglanabilmesi, lojistik sistemi olusturan fonksiyonları entegrasyonu ve bu sekilde yönetilmesi ile ilgilidir. sletme literatüründe hammadde temini ile ilgili lojistik faaliyetlerin içeriye dogru lojistik, nihai ürünün ise pazara ulasımı sırasındaki faaliyetlerin ise dısarıya dogru lojistik olarak ayrılması faaliyetlerin esgüdümlü olarak yürütülmesinde hatalı bir bakıs açısıdır. Günümüzde isletmeler, temel fonksiyonlarını “arayüz” kavramı çerçevesinde entegre etmeye çalısırken, lojistik faaliyetlerin bu bakıs açısı çerçevesinde ayrıma tabi tutulması, kuskusuz rasyonel sonuçlar dogurmayacaktır. Entegre edilmis bir lojistik sistemde kararların, faaliyet sırası veya yönünden bagımsız olarak tüm operasyonlar üzerindeki etkilerini kapsayacak sekilde alınması gerekmektedir. Bu durum ise karar temel olusturan degisken sayısının büyük ölçüde artması anlamına gelir. Degisken sayısının artısına paralel olarak belirsizligin artısı karar kalitesini etkilediginden, ilgililerin bu konuda bilisim temelli destek alması kaçınılmazdır. Çalısma, belirtilen perspektif dogrultusunda entegre bir lojistik sistemde karar alıcılara yönelik destekleme sisteminin unsurlarını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, analitik hiyerarsik proses yöntemi kullanılarak, lojistik fonksiyonları rekabet öncelikleri ile karsılastırılmıs ayrıca genel kullanıma yönelik analitik hiyerarsik proses çözümlemeleri sunan uygulama yazılımının yapılandırılmıstır
The conducted activities within the framework of transporting and storage take place among most important items in production costs. To provide competitive cost control, one of the component feature as logistic activities, is related integration of all functions that form logistic system and conducted that way. In business administration literature, dividing logistic activities about raw material supplying as an inbound logistic and activities accessing final product to market as an outbound logistic is a wrong point of view of conducting activities in coordination. At the present day while enterprises are trying to integrate their basic functions within the framework of “interface” concept, logistic activities subject to separation in this point of view, will not cause rational results. In a integrated logistic system, decisions must be taken, independently of activity cue or ways, covering all effects on operations. This situation causes increase in number of variables that form a basis to decision. The quality of decision is affected because of increasing number of variable in parallel with increasing uncertainty, the persons concerned taking informatics based support in this subject is unavoidable. This study put forward items of decision maker oriented support system, in line with declared perspective in a integrated logistic system. In addition to this, by using analytic hierarchy process method, logistic functions are compared with competition priorities. Furthermore application software that gives analysis of general use oriented analytic hierarchy process is configured.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3997
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231167.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons