Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3995
Title: Türkiye'de tarımsal ürün fiyatları ve iç ticaret hadleri
Other Titles: Agricultural product prices and internal terms of trade in Turkey
Authors: Yavuz, Orhan
Kabul, Bilger
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Fiyat endeksi
Agricultural sector
Price index
Tarım sektörü
Uluslararası ticaret
İç ticaret
İç ticaret haddi
International trade
Internal trade
Internal terms of trade
Issue Date: 10-Nov-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kabul, B. (1999). Türkiye'de tarımsal ürün fiyatları ve iç ticaret hadleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede tanın, ballan besin gereksinimlerini karşılaması, endüstri için gerekli tarımsal hammaddelerin üretimini sağlaması, başka ülkelere ürün satışı yoluyla döviz kazandırması önemini arttırmaktadır, Tarım sektörü sadece ekonomiye katkıları olan bir sektör değil nüfusun büyük bir bölümünün geçimini tarım alanından sağlaması nedeniyle geniş bir nüfus kitlesi için yaşam biçimdir. Taran sektörü doğa koşullarına olan bağımlılığı nedeniyle, eğer hükümetlerce korunup desteklenmez, üretim planlaması yapılmaz ise, bu dimim fiyatlarda istikrarsızlığa, tarım ürünleri fiyat artışlarının, sanayi ürünleri fiyat artışlarının gerisinde kalarak sanayi sektörü karşısında zayıf düşmesine ve ekonomideki payının giderek azalmasına sebep olacaktır. Ülkemizde de son yıllarda yapılan araştırmalarda tarımın gerek milli gelirdeki payı, gerekse ihracattaki payının giderek azalmakta olduğu ve yerini sanayi sektörüne bıraktığı görülmektedir. Tarım ve tarım dışı sektörler arasında değişim hadleriyle ilgili bir gösterge olan iç ticaret hadleri, taran sektöründeki fiyat değişmelerinin sanayi sektörünün fiyat değişmelerine göre seyrini göstermektedir. Eğer tarım ürünleri fiyatlarındaki artış tarım dışı sektörlerin fiyatlarındaki artış hızından yüksek ise birim taran ürünü ile diğer sektörlerden daha fazla mal ve hizmet satın alınabilecektir. Bunun tam tersi durumlarda ise bir birim tarım ürünü ile daha az mal ve hizmet satın alınacaktır. Bu durum iç ticaret hadlerinin tarım sektörünün aleyhine, sanayi ve hizmet sektörünün ise lehine dönmesine neden olacaktır. 1987-1996 yıllan arasında iç ticaret hadleri net değişim ve gelir yöntemine göre hesaplanmış olup her iki ticaret haddi hesaplama yönteminde de 1995 yılına kadar tarım ürünleri aleyhine sanayi ürünleri lehine bir gelişine görülmüştür. Örneğin 1988 yılında hemen hemen bütün ürünlerde iç ticaret hadleri l00'ün altında gelişme göstererek tanının aleyhine dönmüştür. Tarım ürünleri fiyat artış hızı, sanayi ürünleri fiyat artış hızının gerisinde kalmış çiftçi sattığı bir birim mal ile aynı miktarda sanayi ürünü alamaz duruma gelmiştir. Tarım sektöründeki bu olumsuz gelişme bazı yıllar iç ticaret hadlerinin lehe dönmesi ile ortadan kalksa da bu çok kısa süreli olmuş ve aleyhe dönmüştür.
The agriculture sector is vital for developing countries like Turkey. Because it provides food for the nutrition of people, produces raw materials for tlie industry and brings foreign exchange through selling agricultural products. It is also a social structure to employ a lot of person. The agriculture sector must be supported. When the support of government is not sufficient and agricultural production is not planned, the agricultural product prices would be unstable, the agriculture sector could grow weak against industry sector and its share in the economy would be smaller. Recent searches showed that in Turkey the share of agxiculture sector in the national income and export decreases leaving its share to the industry sector. Internal terras of trade is a signal about the changing limits between agriculture and other sectors. It shows the change of agricultural product prices in terms of the change of industrial products. When the increase of agricultural product prices is higher than industrial product prices, it could be possible to buy more industrial good and service with a unit of agricultural product. On the contrary, less industrial good and service will be purchased with a unit of agricultural product This structure causes the internal terms of trade to be against of agriculture sector but it is beneficial for industry sector. The values of internal terms of trade is calculated in respect of net changing and revenue methods in 1987-1996. Both calculation methods show that the increase of agricultural product prices is smaller than industrial product prices until 1995. For instance, internal terms of trade on almost all products lias a growth below 100 and it has changed against agriculture sector. The growth of prices on agricultural products was behind of the industrial product prices. Purchasing power of agricultural products decreased in terms of industrial products. Although this negative situation has disappeared with good internal terms of trade in the agriculture sector for some years, this changiug lias continued for a short time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3995
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084856.pdf
  Until 2099-12-31
5.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons