Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3988
Title: İlköğretim 2. kademede öğrenci velilerinin Resim-İş dersinden beklentileri
Other Titles: Expectations of students parents from the Art Painting courses in level 2 of primary education
Authors: Yalman, Bedri
Aksu, Sezen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Sanat eğitimi
Resim- iş eğitimi
Sosyoekonomik düzey
Okul-aile işbirliği
Art education
Art painting education
Socioeconomic level
School-family collaboration
Issue Date: 3-Jan-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksu, S. (2008). İlköğretim 2. kademede öğrenci velilerinin Resim-İş dersinden beklentileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, ilköğretim 2. kademede öğrenci velilerinin resim-iş dersinden beklentilerini belirlemek için yapılmıştır. Velilerin resim-iş dersinden beklentilerinin ne düzeyde olduğu ve resim-iş dersine bakış açıları, demografik özelliklerde dikkate alınarak saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma 2005-2006 eğitim-öğretim yılında, Bursa ili, Osmangazi ilçesinden seçkisiz tabaka örnekleme yöntemi ile seçilmiş 3 ilköğretim okulundaki 673 veli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Velilerin, 238’i 6.sınıf velisi, 227’si 7.sınıf velisi ve 208’i de 8.sınıf velisi olarak belirlenmiştir. Araştırmada sosyoekonomik düzeye göre beklentilerin değişip değişmediği de bulgulanacağından, okulların belirlenmesinde bölgelerin demografik yapıları göz önünde bulundurulmuştur. Bu araştırmada, anket tekniği uygulanmıştır. Öğrenci velilerine 4 bölümden oluşan 61 soruluk bir anket formu dağıtılmış, sonuçlar SPSS istatistik programında çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Öncelikle velilerin kişisel ve demografik özellikleri belirlenmiş, ardından araştırmanın bulgularında, anket formunda yer alan önermelere velilerin katılıp katılmadıklarına dair yüzde ve frekans dağılımları elde edilmiştir. Daha sonrada veli beklentileri sosyoekonomik düzeye göre; yaşa göre, mesleğe göre, aylık gelire göre, öğrenim düzeyine göre ve okullara göre karşılaştırılarak aralarında farklılıklar olup olmadığı bulgulanmıştır. Yine velilerin anket formunda belirtmiş oldukları kişisel görüşlerde değerlendirilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, velilerin büyük çoğunluğunun sanata yada sanatın herhangi bir dalına karşı ilgilerinin olmadığı ve genellikle sanatsal aktivitelere katılmadıkları fakat resim-iş dersi konusunda yaklaşımlarının ve beklentilerinin genel olarak olumlu yönde olduğu görülmüştür. Bunun yanında, bazı olumsuz yaklaşımlar da saptanmıştır. Velilerin resim-iş dersinden beklentileri arasında yaşa göre anlamlı bir farklılık bulunamamış fakat mesleğe, eğitim düzeyine, aylık gelire ve okullara göre anlamlı farklılıklar bulgulanmıştır. Bu farklılıkların nedeninin, sosyoekonomik düzeylerinden kaynaklandığı, yine velilerin, bu ders ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamalarının da bunda etkili oluğu, bu nedenle de, velilerin sanat eğitimi ve resim-iş dersi konusunda bilgilendirilmelerinin gerektiği, iyi bir okul-aile işbirliği ile bunun mümkün olabileceği ve sanat eğitiminin istenilen düzeye çıkarılmasında bu ilişkinin fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.
This research was executed in order to establish the expectations of students’ parents from the art painting courses in level 2 of primary education. It was tried to set out at which level are the expectations of parents from art painting courses and their viewpoint on art painting course, considering demographic aspects as well. This research was conducted on 673 parents at 3 primary schools located at Bursa city, Osmangazi district, that were selected through random class sampling method, in academic year of 2005-2006. 238 of parents were selected to be parents of class 6, 227 of class 7, and 208 of class 8. In this research since it was discovered whether expectations vary depending on socioeconomic level, demographic structures of the regions were taken into consideration when selecting the schools. In this research, questionnaire methodology was applied. An questionnaire form consisting of 4 sections comprising 61 questions were handed out to the students’ parents, and the results were analyzed, and then percentage and frequency distributions on whether parents participated in propositions contained in questionnaire form were obtained in the findings of the research. Then it was discovered if there is any variation between the expectations of the parents comparing them depending on socioeconomic level, age, occupation, monthly earning, education level and schools. Again the personal thoughts of the parents which they stated in the questionnaire were evaluated and included in the research. In the result of the research, it was observed that a big majority of parents are not interested in the art or any branch of art and that they do not usually participate in artistic activities, but their approaches to and expectations from the art painting course were positive in general. However some negative approaches also were ascertained. Amongst the expectations of parents from art painting course, there was no significant variance found depending on the age, but significant variances were found depending on occupation, level of education, monthly earning, and schools. It is thought that the reason of such variances is arising from their socioeconomic levels, and yet lack of sufficient knowledge on this course is effective thereto, and therefore it is required to inform parents on art education and art painting course, and that this can be achieved through a good school-family collaboration and this relation shall be beneficial to promoting the art education to the desired level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3988
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220966.pdf852.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons