Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3987
Title: Konjuktival yolla uygulanan azaltılmış (reduced) doz brucella rev 1 aşı etkinliğinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of effectiveness of reduced dose brucella rev. 1 vaccine application by conjunctival route
Authors: Şen, Ayşin
Hacıömeroğlu, Senem
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Brucella melitensis Rev.1
Azaltılmış doz
Konjuktival yol
Zararsızlık
Bağışıklık
Reduced dose
Conjunctival route
Safety
Immunity
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hacıömeroğlu, S. (2008). Konjuktival yolla uygulanan azaltılmış (reduced) doz brucella rev 1 aşı etkinliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada ülkemizde üretilen, farklı doz ve yol ile uygulanan Brucella melitensis Rev.1 aşısının ergin ve gebe kobaylarda zararsızlık, ergin kobaylarda bağışıklık ve aşı etkeninin vücuttan atılımının kontrolü amaçlandı. Zararsızlık testinde konjuktival azaltılmış ve subkutan ergin doz B.melitensis Rev.1 aşısı uygulanan ergin kobayların ortalama dalak ağırlıkları sırası ile 0.556 ve 0.590 gram, dalak ağırlık indeksi 0.16 ve 0.17 bulundu ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı saptandı. Gebe kobayların abort yapmadığı ve normal doğum yaptığı gözlendi. Aşının koruyucu etkisinin incelenmesinde; aşılı ve kontrol grubu kobaylar B.melitensis H38 ile eprüve edildi. Konjuktival azaltılmış doz uygulanan grupta ortalama dalak ağırlıkları eprüvasyondan sonra 3.ve 6. haftalarda sırası ile 1.077 ve 1.211 gram iken, subkutan ergin doz uygulanan grupta ise 0.951 ve 1.202 gram ve kontrol grubunda ise 2.373 ve 3.403 gram olarak bulundu. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak gruplar arasındaki farkın önemli olduğu saptandı. Tüm dalaktaki Brucella spp. kolonizasyonu ise, eprüvasyondan sonra 3. ve 6. haftalarda her iki deneme grubunda da 0.86 CFU/ dalak iken, kontrol grubunda ise sırası ile 2.31 ve 2.38 CFU/dalak olarak saptandı. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu saptandı. Aşı etkeninin vücut ekskretlerinden saçılımının kontrolünde Brucella spp. izolasyonu yapılmadı. Bütün değerler kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, konjuktival azaltılmış doz B.melitensis Rev.1 aşısının virulent karakterde olmadığı, gebelik periyodunda güvenli olduğu bulundu. Aşının B.melitensis H38 suşuna karşı korucuyu etkisinin olduğu ve aşı etkeninin vücuttan atılım riskinin bulunmadığı saptandı.
The purpose of this study was to examine the safety of B.melitensis Rev.1 vaccine in adult and pregnant guinea pigs, the level of immunity in adult ones and the discard of the vaccine agent from the body after application of the vaccine in different doses and routes in our country product. In safety test, adult guinea pigs were applied with conjunctival reduced and subcutaneous adult doses of B.melitensis Rev.1 vaccine. The average spleen weights of the animals were found as 0.556 gram and 0.590 gram and the spleen weight indexes were as 0.16 and 0.17, respectively, but no statistical difference was determined when compared with the control group. Pregnant guinea pigs did not abort and gave normal births. In order to examine the effectiveness of vaccine protective factor, vaccined guinea pigs and guinea pigs in the control group were challenged with B.melitensis H38. After challenging with the pathogen strain the average spleen weights at the 3rd and 6th weeks were 1.077 gram and 1.211 gram in the conjunctival reduced dose group, 0.951 gram and 1.202 gram in the subcutaneous adult dose group, and 2.373 gram and 3.403 gram in the control group, respectively, which revealed a significant difference between the control group and the challenged groups. Colonization of the whole spleen was found 0.86 CFU/ spleen in both vaccinated groups at 3rd and 6th weeks after challenge and 2.31 and 2.38 CFU/spleen in the control group, respectively. When compared with the control group, a significant statistical difference was observed in the vaccine groups. When the spread of the vaccine factor from the body extracts was controlled, no Brucella spp. isolation was possible. In the comparison of all the variables among the groups, it was found that conjunctival reduced dose B.melitensis Rev.1 vaccine did not have virulent character and its use was safe during pregnancy period. The vaccine had protective effect against B.melitensis H38 strain and there was no risk of vaccine factor discarded from the body.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3987
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
203352.pdf2.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons