Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3983
Title: Gümrük Birliği sonrası Türk imalat sanayinin Avrupa Birliği piyasasındaki rekabet gücü
Other Titles: The competitiveness of the Turkish manufacturing industry in the European Union market after the Customs Union
Authors: Başkol, Murat Ozan
Meral, Tuğçe
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: SITC
Balassa index
Balassa endeksi
Rekabet gücü
Gümrük birliği
Türkiye imalat sanayi
Competition power
Customs union
Turkey manufacturing industry
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Meral, T. (2019). Gümrük Birliği sonrası Türk imalat sanayinin Avrupa Birliği piyasasındaki rekabet gücü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada amaç, Türkiye’nin Avrupa Birliği (15) ile Gümrük Birliğinin tamamlanmasının ardından, AB piyasasında Türk imalat sanayinin rekabet gücünü, Balassa Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemi ile ölçerek, ortaya çıkan değişim ve gelişmeleri araştırmak ve değerlendirmektir. Veri seti, SITC Rev.3, 3 haneli sınıflandırmada ki 166 mal grubuna ait ihracat verilerinden oluşmakta, zaman aralığı ise 1996’dan 2016’ya 21 yılı kapsamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada hesaplanan uluslararası rekabet gücü endeksleri göstermektedir ki, Türkiye genel olarak çoğu imalat sanayi alt sektöründe uluslararası rekabet gücüne sahip değildir.
The purpose of this study, Turkey's with European Union (15) the Customs Union Upon completion, the competitiveness of the Turkish manufacturing industry in the EU market, as measured with Balassa Revealed Comparative Advantage is to investigate the changes and developments occurring and evaluate. The data set, SITC Rev.3, consists of export data for 166 commodities in the 3-digit classification, with a time span of 21 years from 1996 to 2016. In this context, studies indicate international competitiveness indices that are calculated in that Turkey does not have the international competitiveness of the manufacturing industry in most sub-sectors in general.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3983
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10300913.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons