Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3982
Title: Koçaş Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Siyah-Alaca sığırların süt ve döl verimleri üzerine bir araştırma
Other Titles: An Investigation on milk yield and reproductive performance of Holstein-Friesian cows in Koçaş state farm
Authors: Tuncel, Erdoğan
Duru, Serdar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Siyah-Alaca
Süt verimi
Döl verimi
Buzağılama aralığı
Laktasyon süresi
Holstein-Friesian
Milk yield
Reproductive performance
Calving interval
Lactation length
Issue Date: 4-May-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duru, S. (1999). Koçaş Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Siyah-Alaca sığırların süt ve döl verimleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma, Orta Anadolu'da yer alan Koçaş Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Siyah-Alaca sığırların döl ve süt verimi özelliklerini inceleme amacına yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın materyalini Koçaş Tarım İşletmesi'nde 1988 - 1995 yılları arasında yetiştirilen 362 ineğe ait 970 laktasyon kaydı oluşturmuştur. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. İlkine damızlıkta kullanma yaşına ait genel ortalama 18.04 ay, ilkine buzağılama yaşına ait genel ortalama 27.70 ay, buzağılama aralığına ait genel ortalama 12.30 ay, gebelik süresine ait genel ortalama 276.55 gün, kuruda kalma süresine ait genel ortalama 65.37 gün, servis periyoduna ait genel ortalama 93.33 gün, gebelik başına tohumlama sayısına ait genel ortalama 1.33, üreme etkinliğine ait genel ortalama % 96.50, laktasyon süresine ait genel ortalama 304.40 gün, laktasyon süt verimine ait genel ortalama 4966 kg ve 305 günlük süt verimine ait genel ortalama 4784 kg olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre gerek yurtdışında, gerekse ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarıyla karşılaştırıldığında bu ırktan Koçaş Tarım İşletmesi'nde olumlu sonuçlar alındığı söylenebilir.
11 An investigation on milk yield and reproductive performance of Holstein-Friesian cows in Koçaş State Farm ABSTRACT This research was conducted to investigate the reproductive performance and charecteristics related to milk yield of Holstein cattle raised at Koçaş State farm in the Middle Anatolia. 970 lactation records were used collected from 362 dairy cattle raised between 1988 and 1995. The general mean values for the charecteristics studied were found as 18.04 months for the first breeding age, 27.70 months for the age at first calving, 12.30 months for the calving interval, 276.55 days for the gestation length, 65.37 days for the dry period, 93.33 days for the service period, 1.33 for the services Per conception, 96.50 % for the reproductive efficiency, 304.40 days for the lactation length, 4966 kg for the lactation milk yield and 4784 kg for the 305 day milk yield. All the above values were found reasonable good compared with the results obtained from similar researches carried out both in. Turkey and other Gentries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3982
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084852.pdf
  Until 2099-12-31
2.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons