Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3977
Title: Mezial temporal sklerozlu hastalarda entorinal korteks ve hipokampal volum ölçümlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of entorhinal cortex and hippocampal volume measurements of patients with mesial temporal sclerosis
Authors: Bora, İbrahim
Canbulat, Nazan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Epilepsi
Mezial temporal skleroz
Hipokampus
Atrofi
Entorinal korteks
Lateralizasyon bulguları
Nöropsikometrik değerlendirme
Epilepsy
Mesial temporal sclerosis
Hippocampus
Entorinal corteks
Lateralization signs
Neuropsychometric test
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Canbulat, N. (2006). Mezial temporal sklerozlu hastalarda entorinal korteks ve hipokampal volum ölçümlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda, EK (Entorinal korteks) atrofisinin TLE'li (Temporallob epilepsi) hastalardaki sıklığını, nöbet odağının belirlenmesinde diğer tanı yöntemlerine katkısını ve hipokampal atrofi bulgusu izlenen ve izlenmeyen TLE'li hastalardaki tanı değerini göstermeyi amaçladık.Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Video-EEG Monitorizasyon Bölümünde izlenerek video-EEG kayıtları venöropsikometrik değerlendirilmesi yapılmış 12'si erkek ,11'i kadın toplam 23 temporal lob epilepsili olgu ile 10'u kadın, 7'si erkek 17 kişilik kontrol olgusu çalışmaya katıldı. TLE'li hastalar ilk MR görüntülemelerinde hipokampal atrofiizlenen hastalar ve hipokampal atrofi izlenmeyen hastalar olarak sınıflandırılıp, her iki hasta grubundaki demografik farklar, epilepsi ile ilişkili olabilecek risk faktörleri,sözel ve görsel bellek testlerindeki bozukluklar ve herbir nöbet için video görüntülerinden edinilen gözlemler ile EEG kayıtları ile eşzamanlı değerlendirilerek, nöbet odağına göre lateralizasyonu veya dominanthemisfer ile ilişkisi gruplara göre kaydedildi. Bütün hastalarda hipokampusve EK düzeylerinden 3D-T1 volum sekansları sağ ve sol olarak iki taraflı çalışılıp volüm değerleri ortalamaları ölçüldü. Video-EEG monitorizasyonda izlenmiş 2 hastanın 3D-T1 volumetrik ölçümleri teknik nedenlerle yapılamadı.Bulgular:Hastaların demografik verileri ve nöbetle ilişkili olabilecek risk faktörleri her iki hasta grubunda da benzer bulundu. Lateralizasyon bulgularından versiv baş deviasyonu, ipsilateral otomatizma ile kontrlateraldistonik postür birlikteliği ve 4 işareti' nin hastaların önemli bir kısmındanöbet odağının kontrlateralini, konuşmanın durmasının ise dominanthemisferi lateralize ettiği saptandı. Hipokampal atrofi izlenen ve hipokampalatrofi izlenmeyen hasta gruplarında lateralizasyon bulgularının sıklığı açısından istatistiksel fark saptanmadı. Her iki hasta grubunda EK atrofiiisıklığı istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Hipokampal atrofi izlenen hasta grubundaki EK volüm değerlerindeki küçülme sıklığı hipokampal atrofi izlenmeyen hasta grundan daha yüksekti Hipokampal atrofi izlenen vehipokampal atrofi izlenmeyen her iki hasta grubunda da sıklıkla bilateral EKatrofisi izlenmekle birlikte nöbet odağının ipsilateralindeki EK volüm değerlerinde daha fazla küçülme olduğu saptandı. Hasta gruplarında sözel ve görsel bellek testlerindeki bozulmaların nöbet odağı ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.Sonuç: Çalışmamızda TLE'li hastaların önemli bir kısmında EK atrofisinin bulunduğu gösterildi. Bulgularımız EK'nin patogenezde önemli bir yapıolabileceğini ancak EK ölçümlerinin nöbet odağının lateralizasyonunun belirlenmesinde tek başına yeterli olmadığını düşündürmektedir. Ancak hipokampal atrofinin izlenmediği hastalarda veya TLE ile ETLE'li(Ekstratemporal lob epilepsi) hastaların ayırt edilemediği problemli olgularda,özellikle frontal ve temporal nöbetlerin ayırt edilemediği durumlarda EK volum ölçüm değerlerinin video-EEG ve nöropsikometrik testlerle birlikte değerlendirilmesinin nöbet odağının lateralizasyonuna yardımcı olabileceği düşünüldü.
The aim of this study is to evaluate the frequency of EC (Entorhinal Cortex) atrophy in patients with TLE (Temporal LobeEpilepsy), and the contribution of this evaluation to other diagnostic methodsfor identifying seizure focus and demonstrate the diagnostic value in patientswith or without hippocampal sclerosis.Materials and Methods: 23 patients, 12 male and 11 female with TLEwho were observed and had Video-EEG recordings in the Video-EEGmonitorization section of ULUDAG UNIVERCITY Neurology departmentunderwent neuropsychometric testing, and a control group of 17 patients, 7male 10 female were involved in the study. Patients with TLE were dividedinto two subgroups according to the existance of hippocampal sclerosis intheir first MRI examination. In both groups differences betweendemographic data, risc factors related with epilepsy, disturbances in verbaland visual memory tests, video recordings of seizures with syncronized EEGrecordings were evaluated and laterilization of the seizure focus or therelation with the dominant hemisphere were recorded. 3D-T1 secans from leftand right hippocampus and EC layers were calculated and mean volumewere calculated. 3D-T1 volumetric measurements of 2 Video-EEG monitoredpatients could not be performed due to technical problems.Results: Demographic data and risc faktors that may be related withseizures were smilar in both groups. The lateralization signs; versiv headdeviation, concurrency of ipsilateral otomatism with contralateral dystonicposture and the 4 sign were found to lateralize the contralateral of theivseizure focus, while speech arrest lateralize the dominant hemisphere.Therewere no differences in the frequency of lateralization signs between thegroup of patients with hippocampal sclerossis and the other group withouthippocampal sclerossis. n both of the patient groups , frequency of ECatrophy was statistically significant. The reduction of EC volume in the groupof patients with hippocampal sclerossis, was greater than the group withouthippocampal sclerossis. Although reduction of EC volumes were frequentlybilateral in both groups, EC volumes were found to be smaller at theipsilateral seizure focus. There were no statistical correlation between thedisturbance of verbal and visual memory tests with seizure focus.Conclusion: The present study demonstrated that most of the patientswith TLE had EC atrophy. Our results indicate that EC can be an importantfactor in pathogenesis, however EC measurements alone are not sufficentenough for the lateralization of the seizure focus. EC volume measurementswith Video-EEG monitoring and neuropsychometric tests can be useful inlateralization of seizure focus for patients without hippocampal atrophy or insome circumstanses where its difficult to distinguish between TLE andETLE( Extra Temporal Lobe Epilepsy) and especially to distinguish frontaland temporal seizures.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3977
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193356.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons