Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3975
Title: Trombositten zengin plazmanın distraksiyon osteogenezisinde rejenerat oluşumuna etkisi
Other Titles: The effect of platelet rich plasma on making rejenerate of distraction osteogenesis
Authors: Sarısözen, Bartu
Karakayalı, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Deneysel
Distraksiyon osteogenezisi
Kantitatif kemik dansitometrisi
Mekanik test
Trombositten zengin plazma
Distraction osteogenesis
Experimental
Mechanical testing
Platelet rich plasma
Quantitative bone densitometry
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakayalı, M. (2006). Trombositten zengin plazmanın distraksiyon osteogenezisinde rejenerat oluşumuna etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Distraksiyon osteogenezisinde yeni kemik dokusu gelişimi üzerine trombositten zengin plazmanın etkisi, kemik dansitometrisi, mekanik testler ve histolojik inceleme yöntemleri kullanılarak araştırıldı. Yeni Zelanda türü 12 tavşan iki gruba ayrılarak, sağ tibialarına osteotomi yapıldı. Đlizarat eksternal fiksatör ile distraksiyon osteogenezisi uygulanarak 1cm uzatma gerçekleştirildi. Tavşanların osteotomi bölgesine cerrahi girişimi takiben 1. , 2. , 3. haftalarda trombositten zengin plazma enjekte edildi. Uzatma bölgesinde gelişen yeni kemik dokusunun mineral dansitesi üçüncü, dördüncü ve beşinci haftalarda kantitatif bilgisayarlı tomografi ile ölçüldü. Tavşanlar 6. haftanın sonunda öldürülerek sağ tibialarının mekanik özellikleri, torsiyonel yüklenme testi ile değerlendirildi, oluşan yeni kemik dokusu histolojik olarak incelendi. Kemik dansitometrisi değerleri, deney süresince trombositten zengin plazma enjekte edilen tavşanlarda ve kontrol grubunda başlangıç ölçümlerine oranla belirgin artış gösterdi (sırayla %62,3 ve %43,7). Üçüncü, dördüncü ve beşinci haftalarda ortalama kemik dansitesi trombositten zengin plazma enjekte edilen grupta sırası ile 416 HU, 487 HU, 675 HU; kontrol grubunda sırası ile 313 HU, 374 HU, 450 HU olarak ölçüldü. Her iki grubun haftalık değerleri birbirleriyle karşılaştırıldığında trombositten zengin plazma enjekte edilen grupta gözlenen dansite artışı kontrol grubuna göre daha fazlaydı. Mekanik testlerde trombositten zengin plazma enjete edilen grupta ortalama torsiyon 46.50 derece, ortalama tork 0.53 Nm, kontrol grubunda ortalama torsiyon 19.33 derece, ortalama tork 0.65 Nm bulundu. Mekanik verilerin değerlendirilmesinde, ortalama maksimum torsiyon açılarında iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı. Histolojik incelemede, her iki grupta eksternal ve internal periosteal kallus dokusu izlendiği, trombositten zengin plazma enjekte edilen grupta dört, kontrol grupunda ise iki tavşanda kallus dokusunun şekillenerek normal kemik yapısı kazandığı ve distrakte edilen kemik uçlarının birbirine bağlandığı görüldü.
The effect of platelat rich plasma on new bone formation during distraction osteogenesis was researched using bone density measurement, mechanical tests and histologic assesment. Twenty New Zealand rabbits were divided into two groups both being osteotomized at right tibial bone. The tibial bone was lengthened 1 cm with ilizarat external fixator. Platelet rich plasma was enjected to the osteotomized sites of the rabbits on the 1st , 2 nd and 3 rd weeks following surgery. Mineral density of the new bone tissue formed in the distraction zone was investigated in the 3 rd , 4 th , 5 th using quantitave computed tomography. At the end of the 6 th week animals killed and mechanical properties of the right tibiae were assessed by torsional loading and regenerated bone tissue was investigated histologically. Bone density measurements were significantly increased during the experimental period compared to the initial values in both groups (62,3%, 43.7% respectively). Đn the platelet rich plasma enjected group 3 rd , 4 th and 5 th weeks were 416 HU, 487 HU, 675 HU. Đn the control group the same measurements were 313 HU, 374 HU, 450 HU respectively. On comparasion of weekly measurements of the two groups the increase in the density in the platelet rich plasma was higher than the control group. During the mechanical tests, platelet rich plasma enjected groups mean m torsion was 46,50 degree, means m torque was 0,53 Nm. In the control group mean torsion was 19.33 degree, mean torque was 0,65 Nm. The mechanical analysis of the groups revealed significant differences in mean maximum torsion angles. During the histological examination, it was seen that both groups possesed external and internal periosteal callus, in the platelat rich plasma enjected group four, in the control group two rabbits callus tissue was remodeled, normal bone formation occured and distracted bone ends were intact.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3975
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193354.pdf2.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons