Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3970
Title: Yeni yönetim anlayışı açısından aidiyet duygusu ve hizmet sektöründe bir uygulama
Other Titles: Organizational commitment from the view point of new management understanding and a case in service sector
Authors: Bozkurt, Veysel
Erdoğan, Serap
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
Labour economics and industrial relations
Issue Date: 7-Dec-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdoğan, S. (2006). Yeni yönetim anlayışı açısından aidiyet duygusu ve hizmet sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hizmet Sektöründe Aidiyet Dünya çapındaki zorlu küresel rekabet bireysel ve kurumsal değişimin önemini giderek arttırmaktadır. Bu rekabet koşullarında işletmeler çalışanlarını en etkin ve verimli şekilde kullanmaları gerekmektedir. Örgütler belirledikleri hedef ve amaçlara ancak yüksek iş tatminine sahip çalışanlarla ulaşabilmektedir. Sanayi devriminden sonra yaşanan örgütsel ve çevresel faktörler yönetim biliminin önemini arttırmıştır. Yeni yönetim anlayışı farklı temel boyutlar üzerine inşa edilmiştir. Bu anlayışta kalite, strateji, sinerji, insan ve bilgi gibi kavramlar önem kazanmıştır.Hizmet sektörüne duyulan ihtiyacın artması sektörün önemini arttırırken sektörde çalışanların payı da bu artışa paralellik göstermiştir. Hizmet sektörü insan faaliyetleriyle şekillenen ve yönlendirilen bir sektördür. Bu yüzden müşteri beklentilerini karşılamak için çalışanların motive edilmesi ve yetenekli çalışanların şirkette tutulması önem kazanmıştır.Çalışanın kendisini örgüte yakın hissetmesi ve örgütle bütünleştirmesi yani "ait olma duygusu''örgütlerde giderek önem kazanmıştır. Şirkete duyulan bağlılığın yüksek olması örgüt performansını pozitif olarak etkilediği bir gerçektir. Bu bağlılık duygusu devamsızlık,işe geç gelme veya işten ayrılma gibi istenmeyen sonuçları azaltırken; ürün veya hizmetin kalitesini arttırdığı tespit edilmiştir. Çalışan bağlılığının arttırılmasında birçok unsur dikkati çekmektedir. Bunlardan en önemlileri yapılan iş için takdir görme, sorumluluk alma, örgüt içerisinde ulaşılabilir iletişim kanallarının varlığı, iyi bir maaş, kariyer, eğitim olanakları gibi konular göze çarpmaktadır.Örgütler ilk işe alımlarda işin özelliklerine uygun eleman seçimi ile başlatacakları örgütsel bağlılık sürecini kişinin maddi ve maddi olmayan ihtiyaçlarını dikkate alarak arttırabileceklerdir.
Belonging Sensation in Service SectorWorldwide hard global competition leads to increase in the importance ofindividual and institutional change. Assuming this forceful competition condititons, thecompanies have to benefit from their employees in an effective and productive way.Organizations could only accomplish their pre-determined targets and goals withemployees who have high work satisfaction. Organizational and environmental factorsexperienced after Industrial Revolution have increased the significance of science ofmanagement. New management understanding has built upon different maindimensions. In this new understanding, concepts like quality, strategy, human andinformation have great importance.The increasing necessity of service sector has rised up the importance of servicesector and the share of those working in this sector has also rised parallelly. The servicesector is a sector shaped and directed by human activity. Fot this reason, it has becometoo essential to motivate employers and to keep qualified employers in the company inorder to meet customer expectations.In the organizations, employees' feeling closer to their organization and relatingthemselves with the organization; in other words, "the feel of being part oforganization" has increasingly acquired importance. It is a reality that high commitmentto the company affects the performance of the company in a positive manner. It isdetected that this feel of commitment results in not only a decrease in undesirableconsequtions such as to become late to work or resignation but also an increase inquality of service or product. There are several elements leading to rise in thecommitment of employee. The more important of those elements are being appreciatedfor the job done, taking responsibility, the existence of accessible communicationchannels in the organization, a reasonable salary, career and possibility of training.The organizations could increase the process of organizational commitment,started by hiring the most suitable employee according to properties of job, byconsidering the employees' material and non-material needs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3970
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204299.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons