Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3963
Title: Kamu harcama yönetimi bağlamında orta vadeli harcama sistemi ve Türkiye açısından değerlendirilmesi
Other Titles: Medium term expenditure framework in the context of public expenditure management and the evaluation of Turkish case
Authors: Altuğ, Figen
Demirbaş, Tolga
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
Keywords: Kamu harcama yönetimi
Orta vadeli harcama sistemi
Mali plânlama
Çok yıllı bütçeleme
Türkiye’de kamu mali yönetimi
Public expenditure management
Medium-term expenditure frameworks
Fiscal planning
Multi-year budgeting
Turkish public fiscal management
Issue Date: 23-Nov-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirbaş, T. (2006). Kamu harcama yönetimi bağlamında orta vadeli harcama sistemi ve Türkiye açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bütçelemenin davranışsal yönlerini de içeren kamu harcama yönetimi, yenibir bütçeleme yaklaşımıdır. Bu yeni yaklaşım, arzu edilen bütçesel sonuçlaraulaşmak için bir dizi kurumsal düzenlemeyi barındırmaktadır. Daha iyi sonuçlarayönelik en önemli kurumsal düzenleme orta vadeli harcama sistemidir. Kısaca ortavadeli harcama sistemi, devletin elde edilebilir kaynak düzeyine göre harcamayapmasını sağlayan, çok yıllı harcama plânlaması sistemi olarak tanımlanabilir.Genelde üç yıllık bütçe gider ve gelirlerinin tahmin edilmesini gerektiren sistem,devlet tarafından makro-mali disiplini artırmada etkin bir araç olarakkullanılabilmektedir. Orta vadeli yaklaşım, geleceğe yönelik politika kararlarınınharcamalara etkisini değerlendirmeye izin verdiğinden kaynak tahsisinde etkinliğide güçlendirmektedir. Ayrıca, orta vadeli harcama sistemi harcamacı birimlereorta vade boyunca öngörülebilirlik sağlayarak kaynak kullanımında etkinliğinartmasını teşvik etmektedir. Bu tez, Avustralya, İsveç, Almanya, İngiltere gibibirçok ülkede uygulanan orta vadeli harcama sisteminin, Türkiye örneğiniincelemektedir. Türkiye'de çok yıllı bütçeleme olarak adlandırılan ve 2006-2008bütçesi için başlanan sistemin teknik kapasitesinin iyi olmadığı ve başarılı bir ortavadeli harcama sistemi için yeterli koşullar bulunmaksızın uyarlandığı, buçalışmada ulaşılan temel sonuçlar arasındadır. Ayrıca yeni sistemin, merkezi maliyönetimin parçalı kurumsal yapısı üzerine inşa edildiği de gösterilmektedir. Sonolarak tez, Türkiye'deki çok yıllı bütçelemenin kalitesini artıracak bazı önerileride içermektedir.
Public expenditure management is a new budgeting approach that alsoincludes the behavioral dimensions of budgeting. This new approach covers abroad range of institutional arrangements to achieve desired budgetary outcomes.Medium term expenditure framework (MTEF) is the most important one amongthe institutional arrangements for the better outcomes. Briefly MTEF can bedefined as a system of multi year public expenditure planning that enablesgovernment to spend in accordance with the level of resource availability. Thesystem which requires generally three years budget expenditures and revenuesestimates can be used as an effective instrument by the governments to increasemacro-fiscal discipline. Medium term approach also bolsters allocative efficiencyby allowing assess the resource implications of future policy decisions. BesideMTEF encourage better operational efficiency by providing predictability duringthe medium term period for the spending agencies. This thesis examines Turkishcase of MTEF that has been implemented in many countries, such as Australia,Sweden, Germany, and United Kingdom. The system called multi-year budgetingin Turkey that has been introduced for the budget term 2006-2008, has notsufficient technical capacity and that it has been adopted unless there is sufficientconditions for successful MTEF are some of the main finding of this study. Inaddition, it has been indicated that the new system has been built on thefragmented institutional environment of central fiscal management. Finally thethesis comprises some recommendations that would enhance the quality of multi-year budgeting in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3963
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204297.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons