Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3962
Title: Benlik saygısı ve dindarlık ilişkisi
Other Titles: Self-esteem and religion relationship
Authors: Hökelekli, Hayati
Kimter, Nurten
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Dindarlık boyutları (inanç ibadet ve etki)
Öznel dindarlık algısı
Benlik saygısı ve diğer alt ölçekler (insanlara güven, kendilik kavramının sürekliliği, depresif duygulanım vs.)
Dimensions of religiousness( belief, worship and effect)
Subjective religiousness
Self-esteem and other subscales ( confidence in other people)
Permanence of the self concept, (feeling of depression etc.)
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kimter, N. (2008). Benlik saygısı ve dindarlık ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde dindarlık (dinsel yaşantı biçimleri ve öznel dindarlık algısı) ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat, Eğitim bilimleri, Fen- Edebiyat, Mimarlık – Mühendislik ve Ziraat fakülteleri ile Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 632 öğrenciye Dindarlık Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’nden oluşan anket formu uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre araştırmanın örneklemini oluşturan üniversiteli gençlerin dinsel yaşantı biçimleri (İnanç, İbadet ve etki) ve öznel dindarlık algıları ile benlik saygısı ve diğer alt ölçeklerdeki düzeyleri arasında değişik ilişkilerin var olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca dindarlık ve benlik saygısı ile sosyo-demografik değişkenler arasında anlamlılık derecesinde farklılıkların, ilişki ve etkileşimlerin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda dindarlık boyutlarından (dinsel yaşantı biçimleri) inanç boyutu ile benlik saygısı arasında pozitif ve anlamlılık düzeyine ulaşan bir ilişki olduğu görülmüştür.Yani üniversite öğrencilerinin dini hayatın inanç boyutundan aldıkları puanların yükselişine paralel olarak benlik saygısı puan ortalamalarının da yükseldiği gözlenmiştir. Buna karşılık araştırmamızda dindarlığın ibadet ve etki boyutları ve öznel dindarlık algısı ile benlik saygısı arasında anlamlılık düzeyine ulaşan herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ayrıca dindarlık(dindarlık boyutları ve öznel dindarlık algısı) ile Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’ndeki diğer alt ölçekler arasında değişik ilişkilerin var olduğu gözlemlenmiştir.
This study aims at observing the relation between religiousness (religious life styles and subjective religiousness perception) and self-esteem of university students. For this reason, 632 students studying at Uludağ University Faculty of Theology, Onsekiz Mart University Faculty of Educational Sciences, Faculty of Science and Letters, Faculty of Architecture-Engineering, Faculty of Agriculture and Onsekiz Mart University Vocational College have been employed a poll on Religiousness Scale and Rosenberg Self- Esteem Scale. According to the findings of this study , there are different relations among the religious life styles (belief, worship and effect), subjective religiousness perceptions, self-esteem and other levels at subscales of the university students constituting the sampling of the study. Besides, it has been established that there are differences, relations and interactions at meaningfulness degree among religiousness, self-esteem and socio-demographic variants. At the end of the study it has been observed that there is a positive relation reaching meaningfulness level between the dimension of belief; one of the dimensions of religiousness (religious life styles) and self-esteem. That is, it has been observed that self-esteem averages of scores have increased parallel with the rise in scores the university students got from the dimension of belief of religious life. On the other hand, no relation reaching meaningfulness level among worship and effect dimensions of religion and subjective religiousness perception and self-esteem has been encountered. In addition, it has been observed that there are different relations between religiousness (dimensions of religiousness and subjective religiousness perception) and other subscales at Rosenberg Self- Esteem Scale
URI: http://hdl.handle.net/11452/3962
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220974.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons