Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3961
Title: Eğitim Fakültesi programlarının farklı lise çıkışlı öğrencilerin öğretmenlik tutumlarına etkisi
Other Titles: Effect of Education Faculty programmes on students graduated from different high schools
Authors: Dirik, Zahit
Bodur, Mine
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Eğitim Fakültesi
Anadolu Öğretmen Lisesi
Öğretmenlik tutumları
Education Faculty
Anatolian Teacher Training High School
Teaching attitude
Issue Date: 15-Nov-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bodur, M. (2006). Eğitim Fakültesi programlarının farklı lise çıkışlı öğrencilerin öğretmenlik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, farklı lise çıkışlı Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik tutumlarına eğitim fakültesi programlarının etkisini tespit etmektir. Eğitim fakültesinde öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik tutumları mezun oldukları lise ve devam ettikleri bölümlere göre incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem ise Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin ngilizce Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve SınıfÖğretmenliği Bölümünde öğrenim gören Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise ve Genel Lise mezunu 1. ve 4. sınıf öğrenciler arasından rastlantısal olarak seçilen 732 kişiden oluşmaktadır.Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Öğretmenlik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplamaları, t testi, varyans analizi kullanılmıştır.Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir:1. Eğitim Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik tutumlarında mezun oldukları lise türüne göre manidar düzeyde farklılaşmalar tespit edilmiştir.2. Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik tutumlarında mezun oldukları lise türüne göre manidar düzeyde bir farklılık yoktur.3. Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerin öğretmenlik tutumları arasında mezun oldukları lise türüne göre manidar düzeyde bir farklılık tespit edilmiştir.4. Eğitim Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik tutumlarında okudukları bölümlere göre manidar düzeyde farklılaşmalar tespit edilmiştir.5. Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik tutumlarında okudukları bölümlere göre manidar düzeyde bir farklılık yoktur.6. Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerin öğretmenlik tutumları arasında okudukları bölümlere göre manidar düzeyde bir farklılık bulunamamıştır.Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, şu önerilerde bulunulmuştur:1. Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilere meslekler konusunda sistemli bir şekilde rehberlik etmelidir ve özellikle Anadolu Öğretmen Liseleri üzerinde çalışmalar yapmalıdır.2. Yüksek Öğretim Kurulu, eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik tutumlarını olumlu yönde etkileyebilecek bir takım program değişikliğine gitmelidir.
The aim of this research was determining the effect of Education Faculty Programmes on students graduatedfrom different high schools.Teaching behaviour of 1st and 4th class students at Education Faculty has been observed having regarded tokinds of high school they graduated from and branches they attend.The teacher candidates at the Education Faculty of Uludag University have formed the study population of theresearch.The sample has been chosen at random among the students at random among the students graduated fromAnatolian Teacher Training High School, Anatolian High School, Foreign Language Centered High School andGeneral High Schools and, also studying at English Language Teaching, Turkish Language Teaching andPrimary School Teaching Branches of 1st and 4th classes at Education Faculty of Uludag University.In this research scanning method has been applied. To gather data, Personal Information Questionnaire andTeaching Attitude Scale have been used. In statistical analyses of the accumulated data arithmetic average andstandart deviation calculation, independent sample t test, one way anova have been used.The conclusions drawn from the study can be summarized as follows:1. In terms of teaching behaviours of 1st class students of Education Faculty have remarkable differencesconsidering their high schools they graduated from.2. Teaching behaviour of 4th class students of Education Faculty has not shown remarkable differencesregarding their high schools they graduated from.3. It has been observed a remerkable difference between teaching behaviours of 1st and 4th class studentsof Education Faculty cosidering their high schools they graduated from.4. In terms of teaching behaviours of 1st class students of Education Faculty have remarkable differencesconsidering their branches they attend.5. Teaching behaviour of 4th class students of Education Faculty has not shown remarkable differencesregarding their branches they attend.6. It has not been found a remerkable difference between teaching behaviours of 1st and 4th class studentsof Education Faculty cosidering their branches they attend.Considering the results taken from the research these suggestions have been made;1. National Education Ministry should guide students systematically about jobs at primary and high schoollevels and study on Anatolian Teacher Training High Schools.2. High Instruction Association should change some sides of Education Faculty programmes in order toinfluence teaching behaviour of teacher candidates positively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3961
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204296.pdf472.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons