Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3955
Title: İnsan kaynakları sistemlerindeki formalleşme düzeyinin çalışan motivasyonu ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri: Bir telekomünikasyon firmasında araştırma
Other Titles: The effects of formalization human resources systems on employee motivation and intention to leave: A research telecommunication firm
Authors: Kaymaz, Kurtuluş
Bilici, Elif Esra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Kurumsallaşma
Institutionalization
Formalleşme
İnsan kaynakları yönetiminde kurumsallaşma
Motivasyon
İşten ayrılma niyeti
Formalization
Institutionalization in human resources management
Motivation
Intention to leave job
Issue Date: 18-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilici, E. E. (2019). İnsan kaynakları sistemlerindeki formalleşme düzeyinin çalışan motivasyonu ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri: Bir telekomünikasyon firmasında araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, insan kaynakları sistemlerindeki formalleşme düzeyinin ve insan kaynakları uygulamalarının, çalışan motivasyonu ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini saptamaktır. Araştırma örneklemi, Bursa ilinde telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir şirketin personeli olan 210 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler kolayda örnekleme ve yüz yüze anket yöntemiyle uygulanmıştır. Veriler, Smart PLS 3.2.8 programı kullanılarak Yapısal Eşitlik Modellemesi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda, eğitim, iş analizi ve performans yönetim sistemlerinin, motivasyon süreci üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkartılmıştır. Buna ek olarak çalışan motivasyonu sürecinin de işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve yüksek bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkartılmıştır. Ancak, kariyer yönetimi ve işe alım ve oryantasyon sistemlerinin, çalışan motivasyonu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle, işletme yöneticilerinin işten ayrılma niyetini en aza indirgemeleri için çalışan motivasyonunu sağlamaları gerektiği saptanmıştır. Performans yönetim, iş analizi ve eğitim sistemleri çalışan motivasyonunun sağlanmasında etkili süreçler oldukları için yöneticiler tarafından önem ve öncelik verilmesi gereken süreçler olduğu araştırma sonucunda ortaya çıkartılmıştır.
The aim of this study is to determine the effects of institutionalization and human resources practices, employee motivation and intention of quitting job on human resources process. The sample of the research consists of 210 participants who are the personnel of a corporate company operating in the telecommunications sector in Bursa. Data were applied with easy sampling and face-to-face survey. Data were analyzed with Structural Equation Modeling using Smart PLS 3.2.8 software. As a result of the research, it has been found out that training, task analysis and performance management processes have a significant and positive effect on the motivation process. In addition, it was also found that the employee motivation process had a significant and high impact on the intention to quit job. However, career management process and recruitment and orientation processes did not have a significant effect on employee motivation. Based on the results of the research, it was determined that business managers should provide employee motivation in order to minimize their intention to quit. It has been revealed that performance management, task analysis and training processes are that should be given importance and priority by business managers because they are effective processes in ensuring employee motivation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3955
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elif Esra BİLİCİ.pdf2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons