Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3951
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDeniz, Gülay-
dc.contributor.authorÇelikbilek, Arzu-
dc.date.accessioned2019-12-23T07:32:39Z-
dc.date.available2019-12-23T07:32:39Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationÇelikbilek, A. (2008). Broyler yemlerine organik asit katılmasının besi performansı ve ince bağırsak mikrobiyolojisi üzerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3951-
dc.description.abstractBu çalışma; antibiyotik büyütme faktörlerine alternatif olarak broyler yemlerine katılan organik asitlerin canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, sıcak karkas ağırlığı ve randımanı gibi besi performansı parametreleri ile ince bağırsak ağırlığı, pH'sı ve mikrobiyolojisi üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.Araştırmada 300 adet günlük Avian Farm broyler erkek civcivler kullanılmıştır. Denemede kullanılan civcivler kontrol, organik asit ve avilamisin grubu olarak her grupta 100 adet hayvan olacak şekilde 3 ana gruba ayrılmıştır. Ana grupların her biri ise yirmi adet civciv içeren beş tekrar grubuna ayrılmıştır. Deneme 41 gün sürdürülmüştür. Araştırma süresince tüm gruplara broyler başlangıç (0-21. günler), broyler geliştirme (22-35. günler) ve broyler bitiriş (36-41. günler) yemleri ad libitum olarak verilmiştir. Kontrol grubunun yemine herhangi bir katkı yapılmazken, organik asit grubunun yemine 2 g/kg dozunda organik asit kombinasyonu (Lunacompacid® Herbex Dry), avilamisin grubunun yemine ise 10 mg/kg dozunda avilamisin (Kavimix Maxus®-10) katkısı yapılmıştır.Araştırmanın sonunda; organik asit ve avilamisin katkısı canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, karkas ağırlığı ve ölüm oranları gibi besi performansı parametrelerini istatistik düzeyde etkilememiştir. Bununla beraber, yemlerine avilamisin katılan grubun ince bağırsak ağırlığı kontrol ve organik asit gruplarına göre istatistik olarak daha düşük (P<0.05) bulunmuştur. Kontrol ve avilamisin grubu arasında ince bağırsak pH değeri bakımından istatistik fark bulunmazken, organik asit grubunun pH değeri kontrol grubuna göre önemli derecede (P<0.05) düşük bulunmuştur. Sülfit indirgeyen anaerob bakteri sayısı, avilamisin (P<0.05) ve organik asit (P<0.001) gruplarında kontrol grubuna göre istatistik düzeyde azalmıştır. Aynı şekilde, organik asit ve avilamisin gruplarında Cl. perfringens sayısı kontrol grubuna göre önemli düzeyde (P<0.001) düşük bulunmuştur.Araştırmanın sonunda; organik asit katkısı ile bağırsak pH'sı ve patojen mikroorganizma sayısının önemli düzeyde azalmış olması, antibiyotik büyütme faktörlerine alternatif olarak broyler yemlerine katılan organik asitlerin hayvan sağlığını dolayısıyla tüketici sağlığını olumlu yönde etkileyebileceği kanısına varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis research is done in order to determine the effects of the organic acids supplemented to broiler diets as an alternative to antibiotic growth promoters; the effects can be observed on body weight, body weight gain, feed consumption, feed conversion ratio, hot carcass weight and dressing percentage which are fattening performance parameters and also small intestine weight, pH and microbiology.During the trial, a total of 300 one day old Avian Farm broiler male chicks were used. The chicks were randomly divided into 3 main groups (control, organic acid and avilamycin), each with 5 replicate groups containing 20 chicks. The trial was lasted in 41 days. During the trial all the groups were fed with broiler starter (0-21st days), broiler grower (22nd-35th days) and broiler finisher (36th -41st days) diets as ad libitum.Where no supplementary were put into the control group?s diet, the organic acid group was given 2 g/kg organic acid combination (Lunacompacid® Herbex Dry) and the avilamycin group was given 10 mg/kg avilamycin (Kavimix Maxus®-10) supplementary to their diet.At the end of the trial the organic acid and the avilamycin supplements were not significantly affect the dietary performance parameters such as body weight, body weight gain, feed consumption, feed conversion ratio, carcass weight and mortality. However the avilamycin supplemented group showed lower small intestine weight than the control and organic acid groups (P<0.05). Where there was no difference between the control and avilamycin group on account of small intestine pH level, the organic acid group showed a signficantly lower level of pH than the control group (P<0.05). The number of sulfite reducing anaerob bacteria in the avilamycin group (P<0.05) and the organic acid group (P<0.001) significantly dropped when compared to the control group. At the same time the Cl. perfringens number was found significantly low in the organic acid and avilamycin groups (P<0.001) compared to the control group.At the end of the trial the significant reduction in the number of pathogen microorganism and small intestine pH level shows us that the use of the organic acids supplemented into broiler diets as an alternative to the antibiotic growth promoters can effect both animal and consumer health positively.en_US
dc.format.extentIV, 44 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBroylertr_TR
dc.subjectOrganik asittr_TR
dc.subjectAvilamisintr_TR
dc.subjectBesi performansıtr_TR
dc.subjectBağırsak mikrobiyolojisitr_TR
dc.subjectBroileren_US
dc.subjectOrganic aciden_US
dc.subjectAvilamycinen_US
dc.subjectFattening performanceen_US
dc.subjectIntestine microbiologyen_US
dc.titleBroyler yemlerine organik asit katılmasının besi performansı ve ince bağırsak mikrobiyolojisi üzerine etkileritr_TR
dc.title.alternativeEffects of organic acid in broiler feeds on fattening performance and intestinal microbiologyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
203350.pdf901.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons