Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3945
Title: Deneysel epilepside çinkonun rolü üzerine topiramat tedavisinin etkilerinin araştırılması
Other Titles: To investigate effect of the topiramate treatment on the role of zinc ions in experimental epilepsy
Authors: Noyan, Behzat
Sonat, Füsun Ak
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Çinko
Topiramat
Hipokampüs
Epilepsi
Histokimyasal boyama
Zinc
Topiramate
Hippocampus
Epilepsy
Histochemical staining
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sonat, F. A. (2008). Deneysel epilepside çinkonun rolü üzerine topiramat tedavisinin etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, topiramat (TPM) tedavisinin hipokampüsde çinko iyonu translokasyonu üzerine olan akut etkisinin ve nöroprotektif etkilerinin araştırılması amaçlandı. Ayrıca TPM'ın hipokampüsdeki çinko iyonlarına etki ederek antiepileptik etki göstermesinde bir rolünün olup olmadığı saptanmaya çalışıldı.Deneylerde 300-350 g arasında erkek, erişkin Sprague-Dawley sıçanlar kullanıldı. Sıçanlardan elektrokortikografik (ECoG) kayıtların alınabilmesi için deneyler öncesinde tüm sıçanlara anestezi altında (thiopental sodium, 40 mg/kg, i.v.) 5 adet çelik paslanmaz vida elektrod epidural olarak yerleştirildi ve i.c.v. enjeksiyon için sol lateral ventriküllerine kanül yerleştirildi. Pilokarpin HCl enjeksiyonu (380 mg/kg i.p.) ile nöbet oluşturuldu. Pilokarpin HCl enjeksiyonunundan 10 dk. önce 60 mg/kg topiramat (i.p.), CaEDTA (100 mM i.c.v.) ve ZnCl2 (35 mg/kg i.p.) enjeksiyonları yapıldı. Aynı zamanda bu süreçte sıçanların davranışsal değişiklikleri gözlemlendi. Sıçanlar 24 saat sonunda anestezi altında dekapite edilerek hızla beyinleri çıkarıldı ve hipokampal boyamalar yapılarak hipokampüsdeki nöron hasarı ve çinko translokasyonu incelendi. Status Epileptikus (SE) insidansı, SE latansı, 24 saatlik yaşam şansı ve nöbet skorları değerlendirildiğinde, TPM'ın olumlu etkileri belirlendi ancak istatistiksel olarak anlam saptanmadı. TPM'ın, ECoG üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığı gözlendi. Ayrıca, çinko histokimyası için yapılan hipokampal boyamada çinko translokasyonuna rastlanmadı. Hipokampüsdeki piramidal nöronlar üzerinde koruyucu etkisinin bulunmadığı gözlendi.Elde ettiğimiz sonuçlar 60 mg/kg dozda uygulanan TPM'ın, Nöbet-TPM, Nöbet-ZnCl2-TPM, Nöbet-CaEDTA-TPM gruplarında davranışsal değişiklikler, yaşam şansı, nöron hasarı ve elektrokortikografik bulgular üzerinde etkili olmadığını göstermektedir. TPM beyindeki çinko translokasyonu üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığından, TPM'ın antiepileptik etkisi üzerine daha önce saptanmış olan yolaklarının yanı sıra, beyin çinko iyonları üzerine de etki ederek antiepileptik etki göstermesinde akut olarak rolü olamayacağını düşündürmektedir.
The effects of topiramate (TPM) therapy on zinc ion translocation acute effect and neuroprotective effects in hippocampus have been researched in this study. It has also been tried to explain, whether TPM has a role on antiepileptic effect by affecting the zinc ions on the hippocampus.Adult, male Sprague-Dawley rats between 300-350 g have been used in this experiment. To receive the electrocorticographic (ECoG) data from the rats, 5 stainless steel screw electrodes have been implanted epidurally under anesthesia (thiopental sodium, 40 mg/kg, i.v.) to all of the rats and canuls have been located in the left lateral ventricles for i.c.v. injection before the experiments. Seizures have been provoked by pilokarpine-HCl injection (380 mg/kg i.p.). Ten minutes before pilocarpine-HCI injection; 60 mg/kg topiramate (i.p.), CaEDTA (100 mM i.c.v.) and ZnCl2 (35 mg/kg i.p.) have been introduced into the groups accordingly. Concurrently, the behavioral variances of the rats have been observed during this process. By the end of 24 hours, the rats under anesthesia have been decapitated, their brains have been removed rapidly and by hippocampal staining, neuronal damage and the translocation of zinc ions have been analyzed. When the SE incidence, SE latance, 24-hour survival and the seizure scores have been analyzed, the positive effects of TPM have been confirmed but no significantly istatistical importance was determined. The positive effects of TPM in the ECoG records has not been observed. Besides, the zinc translocation has not been encountered at the hippocampal painting for the zinc hystochemistry. It has been observed that it doesn?t have any protective effect on the pyramidal neurons in the hippocampus.Our results show that, 60 mg/kg of TPM has no effect on behavioral variances, survival rate, electrocorticographic data and the neuron damage in groups of Seizure-TPM, Seizure-ZnCl2-TPM, Seizure-CaEDTA-TPM. As the TPM has no effect on the zinc translocation in the brain, together with the previously reported paths of antiepileptic effects, we believe that it is not going to play an acute role on showing antiepileptic affect by effecting on the brain zinc ions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3945
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
203346.pdf2.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons