Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3917
Title: Tekstil baskıcılığında hazırlanacak pat miktarının bir bilgisayar programı yardımıyla belirlenmesi
Other Titles: Determination of print paste quantity to be prepared using a computer programme
Authors: Kanık, Mehmet
Çelikbilek, Aylin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Baskı patı
Baskı makinası
Baskı işlemi parametreleri
Desen
Viskozite
Penetrasyon
Print paste
Printing machine
Printing process parameters
Design
Viscosity
Penetration
Issue Date: 4-Nov-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelikbilek, A. (1999). Tekstil baskıcılığında hazırlanacak pat miktarının bir bilgisayar programı yardımıyla belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, tekstil baskıcılığında önemli bir konu olan pat hazırlama işleminin gerçek ihtiyaca en yakın şekilde hesaplanması ele alınmıştır. Bunun için basılacak desen kumaş yada desen kağıdından tarayıcıda taranır ve desenin renk oranlan bulunur. Deseni oluşturan renklerin oranlarım bulma işlemi ya burada verilen program vasıtasıyla yapılır ya da bu oranlan veren CAD sistemlerinin sonuçlan kullanılır. Daha önceden deneysel çalışma ile tespit edilen, belli baskı parametreleri ile baskı yapıldığında birim alana aktarılan pat miktarı da bilgisayar programında oluşturulan veri dosyasında kayıtlı bulunmaktadır. Bu veriler ışığında program çalıştırıldığında, her renk için hazırlanacak pat miktarı ve toplam pat ihtiyacı tespit edilir. Tezin ilk kısmında, pat aktarımına etki eden faktörler ve baskı sistemlerinde pat tüketimini optimum hale getiren gelişmeler incelenmiştir. Bir sonraki bölümde sabit disk yada bir diskette kayıtlı bulunan desen için, deneysel çalışma sonucu elde edilen veriler kullanılarak pat tüketimi tahmin edilmektedir. Bu program Delphi 4.0 programlama dilinde yazılmıştır. Son bölümde deneysel çalışmanın sonuçlan toplu halde verilmiş ve programın çalışması esnasındaki ekran görüntüleri sunulmuştur.
In this study, exact determination of print paste demand, a subject to be very important in textile printing, is studied. To calculate this before the printing process, the design is scanned from either a fabric or a paper and the ratio of each color is found. This done via the programme written here or the results of a CAD system, giving the ratios of each color. The paste demand for the unit area of the fabric used under different printing parameters was found in the experiments done and they were saved in a data file formed in the programme. As the programme is run, paste demand for each color is calculated as well as the total print paste demand. In the first part of the thesis, factors effecting the paste application and the developments in the printing systems that optimise the paste consumption are examined. In the following chapter, paste demand for a design saved in the hard disc or a floppy disc is calculated using the experimental data in the programme is calculated. This programme is written in Delphi 4.0. In the final part, the results of the experimental study and the screen visions are given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3917
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084843.pdf3.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons