Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3912
Title: Yaygın gelişimsel bozuklukta apolipoprotein E gen polimorfizminin moleküler genetik yöntemle araştırılması
Other Titles: Molecular genetic investigation of apolipoprotein E gene polymorphism in pervasive developmental disorder
Authors: Ulus, İsmail Hakkı
Taneli, Yeşim
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Apolipoprotein E
Yaygın gelişimsel bozukluk
Lipid metabolizması
Otizm
Çocuk psikiyatrisi
Pervasive developmental disorders
Lipid metabolism
Autism
Child psychiatry
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taneli, Y. (2006). Yaygın gelişimsel bozuklukta apolipoprotein E gen polimorfizminin moleküler genetik yöntemle araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) için klinik uygulamada kullanılabilecek biyolojik belirteçler henüz saptanamamıştır. YGB’de, Apolipoprotein E’nin (ApoE’nin) de lokalize olduğu 19. kromozomda bir bozukluk düşündürecek bulgular bildirilmiş ise de, ApoE gen polimorfizminin rölü henüz belirlenmemiştir. Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında ‘YGB’ tanısı ile izlenen hastalarda Apolipoprotein E gen polimorfizmi DNA izolasyonu, polymerase chain reaction (PCR) ve revers hibridizasyon yoluyla incelenmiştir. ApoE gen polimorfizmi 41 hastada (34 erkek, 7 kız) belirlenmiştir (%83 erkek, %17 kız; erkek/kız:4,9). En sık saptanan ApoE genotipi 3/3’dir (%68,3), bunu 2/3 (%17,1), 3/4 (%12,2) ve 2/4 (%2,4) izlemektedir. ApoE genotipi 2/2’ye ve 4/4’e rastlanmamıştır. En sık görülen allel e3’tür (%83), bunu e2 (%10) ve e4 (%7) izlemektedir. Cinsiyete göre ApoE e2, e3, e4 allel dozu, ApoA1, E, B düzeyleri ve lipid metabolizması parametrelerinin ortalama değerleri arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Kızlarda e4 frekansı hafif artmış bulunmuştur (p=0,059). Genotipe göre ApoE düzeyinin ve allel dozunun karşılaştırılmasında anlamlı bir fark görülmemiştir. ApoE gen polimorfizmi ile ilgili bu parametreler toplumda ve diğer toplumlarda sağlıklı bireylerde saptanan değerlerle uyumludur ve anlamlı bir fark görülmemiştir. ApoE düzeyi ile kolesterol düzeyi (p=0,007), HDL düzeyi (p=0,009) ve ApoA1 düzeyi (p=0,003) arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Ayrıca yüksek Allel 2 dozu ile yüksek ApoE düzeyi (p=0.062); yüksek Allel 3 dozu ile yüksek VLDL düzeyi (p=0,089) ve yüksek Allel 4 dozu ile düşük lipoprotein (a) düzeyi (p=0,058) arasında anlamlı düzeye yaklaşan ilişki tespit edilmiştir.
Biological markers for clinical use in Pervasive Developmental Disorder (PDD) have not been identified. As much as the 19th chromosome which carries the Apolipoprotein E (ApoE) gene has been implicated in PDDs, the role of ApoE gene polymorphism is yet to be understood. In this study, ApoE gene polymorphism was identified via DNA isolation, PCR and reverse hybridization in children with PDD admitted to the Uludag University Medical Faculty Child and Adolescent Psychiatry Department. ApoE gene polymorphism was studied in 41 patients (34 males (83%), 7 females (17%), male-to-female ratio 4.9:1). The most common ApoE genotype was 3/3 (68.3%), followed by 2/3 (17.1%), 3/4 (12.2%), and 2/4 (2.4%). There were no 2/2 or 4/4 subjects. The most common allele was e3 (83%), followed by e2 (10%) and e4 (7%). Between males and females ApoE e2, e3, e4 allele dose, ApoA1, E, and B levels and mean values for lipid metabolism parameters did not differ significantly. In girls, e4 frequency was slightly elevated (p=0.059). ApoE levels and allelic dose did not differ by genotype. ApoE gene polymorphism parameters were in accordance with population data and no difference was found. ApoE levels correlated significantly with cholesterol levels (p=0.007), HDL levels (p=0.009), and ApoA1 levels (p=0.003). Correlations between high Allele 2 dose and high ApoE levels (p=0.062), high Allele 3 dose and high VLDL levels (p=0.089) and high Allele 4 dose and low lipoprotein(a) levels (p=0.058) approached statistical significance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3912
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192801.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons