Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3909
Title: Yatılı ilköğretim bölge okullarında okuyan öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları (Bingöl ili örneği)
Other Titles: Recreational habits of the students attending in boarding schools (Bingöl sample)
Authors: Kuter, Füsun Öztürk
Karataş, Nazan Yavaş
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Yatılı okul
Rekreasyon
Boarding school
Recreation
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karataş, N. Y. (2006). Yatılı ilköğretim bölge okullarında okuyan öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları (Bingöl ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Okullarda yapılan boş zamanları değerlendirme etkinlikleri; eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek, öğrencilerin sosyal gelişimi, toplumsal statü kazanması ve kültürler arası aktarım ile farklı kültürlerin birbirleriyle kaynaşması için gereklidir. Bu araştırmada Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’ndaki (Y.İ.B.O.) öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları, Y.İ.B.O’lardaki rekreatif faaliyetlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını ne oranda karşılayabildiği, okullarda bu amaçla ne tür çalışmalar yapıldığı ve Y.İ.B.O’ların boş zamanları değerlendirme konusunda öğrencilere sağladığı imkanlar incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Bingöl il merkezine bağlı eğitim veren dört Y.İ.B.O. oluşturmaktadır. Bilgi toplama formlarındaki verilerin istatistiksel analizi SPSS 13.0 istatistik paket programında yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi α=0.05 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin % 64’ü boş zamanını değerlendirdiğini, % 36’sı değerlendiremediği düşünmektedir. Öğrenciler, boş zamanın değerlendirilememesinin en önemli sebebi olarak derslerin yoğunluğunu belirtmişlerdir (% 9.5). Öğrenciler, okullarında iken en fazla spor (% 29.3), en az koro (% 0.2) etkinlikleriyle uğraştıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin % 58’i okulundaki boş zaman etkinliklerinin yeterli; % 42’si yetersiz olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin okullarındaki boş zaman etkinliğinin yetersiz olmasının sebebi öğrencilerin ilgisiz (% 32.4) olmasıdır. Öğrencilerin okullarında düzenlenmesini istediği etkinlik, bilgisayar kursudur (% 30.4). Okuldaki boş zaman etkinliklerine katılımı sağlamak için alınacak önlem, okul yönetiminin etkinlikleri desteklemesidir (% 30.2). Öğrenciler, boş zamanları değerlendirme etkinliklerini seçerken arkadaşlarından (% 28) etkilendiklerini; bu etkinliklere arkadaş grubuyla (% 51.5) katıldıklarını belirtmiştir. Boş zamanları değerlendirme etkinliklerinin derslerini olumlu etkilediğini belirten öğrenciler (% 71.8), kendine güven duygularının arttığını (% 25); olumsuz düşünenler (% 13) ise kendilerini yorgun hissettiklerini (% 44) ve ders çalışma zamanlarının kalmadığını (% 44) belirtmişlerdir.
Recreational activities in schools are necessary for realizing the aims of education, students’ social development, gaining societal statue and joining different cultures with each other by intercultural transferring. In this research, students’ recreational habits in boarding schools, to what extent do these recreational activities meet the students’ needs, the facilities that boarding schools have for recreational activities and the opportunities that boarding schools provide them for recreation are studied. The sample in the research is consisted of four boarding schools that are bound to Bingöl. Statistical analysis of the datum in information forms is made by using SPSS 13.0 statistical packet program. The level of meaningfulness is determined as p=0.05. Although 64 % of the students think that they benefit from their free times, 36 % of them think the opposite. The most important reason of not getting use of free times is the density of the lessons (9.5 %). Students stated that they are busy with sport at most (29.3 %) and chorus at least (0.2 %). 58 % of them found that the recreational activities in the school are enough but 42 % found them not enough. The reason of the recreational activities’ insufficiency is students’ uninterestedness (32.4 %). As a recreational activity students want computer course (30.4 %). The precaution that is to be taken for students’ participating in recreational activities is the school management’s supporting the recreational activities (30.2 %). While choosing recreational activities, students said that they are affected from their friends (28 %); they participate in these activities with their friends ( 51.5 %). It is found that the students who think that the recreational activities affect their lessons positively (71.8 %) feel more confident (25 %); the others who think negatively (13 %) feel tired (44 %) and have lack of time to study (44 %).
URI: http://hdl.handle.net/11452/3909
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192799.pdf602.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons