Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3906
Title: HELLP sendromunda postpartum deksametazon tedavisinin maternal morbidite üzerine etkileri
Other Titles: The effect of postpartum dexamethasone treatment on maternal morbidity in patients with the HELLP syndrome
Authors: Tüfekçi, Mehpare
Öztaş, Afşin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: HELLP sendromu
Deksametazoni
HELLP Syndrome
Dexamethasonei
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztaş, A. (2006). HELLP sendromunda postpartum deksametazon tedavisinin maternal morbidite üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: HELLP sendromlu gebelerde postpartum dönemde deksametazon tedavisinin klinik ve laboratuvar parametreleri üzerine tedavi edici etkinliğinin araştırılması.Gereç ve yöntem: Antepartum dönemde Class1-2 HELLP sendromu tanısı konan 71 gebe postpartum dönemde steroid verilmeyen (grup 1= kontrolgrubu, n=40) ve steroid verilen (grup 2= çalışma grubu, n = 31) olarak iki gruba ayrıldı. Trombosit sayısı 100.000-150.000/mm3 arasında olan Class 3 grubu çalışmaya alınmadı. Çalışmadaki kontrol grubu retrospektif olarak oluşturuldu. Çalışma grubuna postpartum 0.saat ve 12 saat sonra 10 mg deksametazon intravenöz , daha sonra 24. ve 36. saatlerde 5 mg olmak üzere toplam 30 mg deksametazon verildi. Kontrol grubuna deksametazon verilmedi. Postpartum, hastaların laboratuvar değerleri ve klinik bulgularına bakıldı. Laboratuvar değerleri düzelinceye kadar günlük olarak izlendi.Hastaların hepsine eklamptik kriz profilaksisi için Magnezyum Sülfat (MgSO4)verildi. Antihipertansif ajan olarak gerekirse metildopa ve nifedipin verildi.Bulgular: ki gruptaki hastaların başlangıçtaki klinik ve laboratuvarparametreleri arasında anlamlı farklılık bulunamadı (p>0.05). Hastalarda karaciğer enzimlerinin ve trombositlerin iyileşme süreleri açısından iki grupta fark görülmedi (p>0.05). ki grupta da hastaların taburcu edilme süreleri arasında fark yoktu (p>0.05). Deksametazon grubunda ise hipertansiyonun iyileşme süresinin anlamlı olarak daha kısa olduğu görüldü (p<0.05).Sonuç: Postpartum deksametazon tedavisi alan grupta hipertansiyonun daha kısa sürede düzeldiği görüldü. Ancak deksametazonun diğer klinik ve laboratuvar iyileşme parametreleri üzerine etkisiz olduğu saptandı.
To investigate the therapeutical effect of dexamethasone on thelaboratory and clinical parameters in gravid women with the HELLPsyndrome.Materials and method: 71 gravid women diagnosed as Class I or II HELLPsyndrome were seperated into 2 clusters ( Group 1, n=40: the control group)with no postpartum medical treatment; (Group 2, n=31: the study group)treated with dexamethasone in the postpartum period). The class III patientswith platelet counts 100000-150000/mlt were excluded from the study. Thestudy group was retrospectively formed. The patients in the study group weretreated with 10mg IV dexamethasone at 0 and 12 hours; and 5mg IVdexamethasone at 24 and 36 hours in the postpartum period (total:Dexamethasone 30mg IV). The control group did not receive anydexamethasone. Laboratory and clinical evaluation was made in thepostpartum period. The patients were followed-up daily until the laboratoryand clinical pictures recovered completely. Magnesium-suphate wasadministered to all the patients for convulsion prophylaxis. Alphamethyldopaor nifidepine were administered if needed as antihypertensive agents.Results: The initial clinical and laboratory parameters of the patients in thetwo groups were comparable. The recovery intervals for liver enzymes andplatelet counts were similar among the two groups. The hospitalizationintervals were similar for the two groups. The recovery interval forhypertension was shorter in the dexamethasone group.Conclusion: Hypertension recovered in a shorter time in the study groupbeing treated with dexamethasone in the postpartum period. Whereas,dexamethasone was not effective for the recovery of other clinical andlaboratory parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3906
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193339.pdf241.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons