Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3904
Title: Anti-HCV negatif kan donörlerinde real-time PCR yöntemiyle HCV-RNA aranması ve sonuçların kan bankacılığı açısından öneminin tartışılması
Other Titles: Investigation of HCV-RNA by real-time PCR method in anti-HCV negative blood donors and discussion of the results regarding blood banking
Authors: Töre, Okan
Heper, Yasemin
Kabaş, Zekiye Mine
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Transfüzyon
Anti HCV
HCV RNA
Transfusion
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kabaş, Z. M. (2007). Anti-HCV negatif kan donörlerinde real-time PCR yöntemiyle HCV-RNA aranması ve sonuçların kan bankacılığı açısından öneminin tartışılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hepatit C virüsü (HCV)'nün transfüzyonla geçişi günümüzde azalmış olsa da transfüzyon tıbbının en önemli sorunlarından biridir ve halen posttransfüzyon hepatitlerin büyük çoğunluğu HCV ile oluşmaktadır. Bu geçişi önlemek amacıyla tüm donörlerde anti-HCV taranmakta, ancak bu uygulama HCV enfeksiyonunun doğal seyrinin özellikleri nedeniyle yetersiz kalabilmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalar anti-HCV'nin negatif olduğu bilinen donörlerden yapılan transfüzyonlarda da hepatit C virüsünün bulaşabildiğini göstermektedir. Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla donör kanlarından hazırlanan havuzlarda Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile HCV-RNA bakılması gibi yöntemlerin etkinliği araştırılmış ve anti-HCV negatif olgularda Nükleik Asit Amplifikasyon Tekniği (NAT) yöntemiyle virüsün varlığı gösterilmiştir. Bugün PCR teknolojisinin kan bankacılığında rutin kullanıma girmesi gündemdedir ve maliyet-etkinliği yaygın olarak tartışılmaktadır. Buçalışma ile amacımız bölgemizde anti-HCV negatif olan kan donörlerinde HCV-RNA pozitifliği oranını saptamak ve ülkemiz kan bankacılığı açısından önemini tartışmaktır.Bu amaçla, anti-HCV negatif bulunmuş olan tüm donör örneklerinden 24'lü havuzlar oluşturularak havuzlarda Real-Time PCR yöntemi ile HCV-RNA çalışılmıştır.Türkiye'de anti-HCV pozitifliği görülme oranının %1 olduğu dikkate alınarak fakültemiz Biyoistatistik Anabilim Dalı ile görüşülmüş ve istatiksel olarak anlamlı olabilmesi açısından en az 2592 donör kanının çalışılmaya alınması uygun görülmüştür. Çalışmada, 2592 adet anti-HCV negatif donör serumu içeren havuzların 1 tanesinde pozitiflik saptanmış, bu havuzu oluşturan 24 ayrı serum örneği ayrıca tek tek çalışıldığında her hangi pozitiflikle karşılaşılmamış ve bu pozitif sonuç yanlış pozitiflik olarak değerlendirilmiştir. Yapılan maliyet değerlendirmesi sonucunda NAT'ın çok pahalı bir test olduğu şimdilik ülkemiz kan bankalarında uygulanabilir olmadığı fikrine varılmıştır.
Although the transmission of HCV virus by transfusion has beendecreased nowadays, it is still one of the major problems of transfusionmedicine, and the most important part of the post transfusion hepatitis arecaused by HCV. In order to prevent this transmission, all of the blood donorsare screened for anti-HCV antibodies but sometimes this screeningprocedure may be insufficient because of the features of the natural progressof HCV infection. Some studies showed that Hepatitis C virus can betransmitted by the transfusion from the known anti-HCV negative blooddonors. To prevent this possible transmission, the presence of HCV-RNA inanti-HCV negative donors was investigated by PCR and the presence ofHCV virus was shown by Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) in someother studies. Today the PCR technology is used routinely in some countriesbut its cost-effectivity is widely discussed. In this study our aim is to detectthe prevalance of HCV-RNA positivity in anti-HCV negative blood donors andto discuss the importance of this in blood banking in our region.For this purpose, HCV-RNA positivity was examined by real-time PCR inanti-HCV negative blood donors. This screening was done in pools with apool size of 24 serum samples.Taking into the consideration that the prevalance of anti-HCV antibody is%1 in Turkey 2592 anti-HCV negative blood donors have been included intothis study to reach statistically significant results. In our study, real-time HCV-RNA PCR test was performed in 180 serum pools with 24 donors sample ineach one. There was one positivity result in those 108 pools. But when the24 serum sample were studied one by one, no positivity was detected andthis positivity was accepted as a false positive result. As a result of cost-iiieffectivity evaluation we found out that NAT is too expensive and notapplicable for HCV screening in the blood banks in our country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3904
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193338.pdf785.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons