Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3903
Title: Sakız koyun ırkında BMPR-IB geninde çoklu doğuma neden olabilecek FEC B alleli varlığının PCR-RFLP yöntemi ile araştırılması
Other Titles: Investigation of the FEC B allele in BMPR-IB gene influencing prolificacy in chios sheep breed by PCR-RFLP
Authors: Gülten, Tuna
Polat, Yasemin Özen
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Sakız koyunu
BMPR-IB geni
Fec B alleli
Çoklu doğum
Chios sheep
BMPR-IB gene
Fec B allele
Prolificacy
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Polat, Y. Ö. (2006). Sakız koyun ırkında BMPR-IB geninde çoklu doğuma neden olabilecek FEC B alleli varlığının PCR-RFLP yöntemi ile araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünyada ve Türkiye'de koyun ve koyun ürünleri ekonomik bakımdan büyük değer taşır.Bu nedenle koyun yetiştiriciliğinde hayvan ıslahının temel ilkesi olan hayvan başına verim düzeyinin yükseltilmesi amaçlanır. Damızlığa ayrılan hayvanlar arasında üstün verimli hayvan oranının fazla olması döl veriminin yüksek olması ile mümkündür. Dünya genelinde bulunan koyun populasyonlarında 1980 yılından itibaren dölverimi ile ilişkili major genlerin kalıtım özellikleri ve DNA testleri uygulanarak yapılan çalışmalarda, major genlerin döl verimi performansını önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip olduğu görülmüştür.Yapılan çalışmalarda BMPR-IB, BMP-15 ve GDF-9 genlerinde bulunan mutasyonların koyunlarda ovulasyon oranını artırarak döl verimi üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir.Özellikle 6. kromozom üzerindeki BMPR-IB geninde bulunan ve Booroola Merinosunda FecB allelinin oluşmasına yol açan mutasyonun belirlenmesi ile ebeveyn kayıtlarına ihtiyaç duyulmadan %100 doğru sonuç veren DNA testinin geliştirilmiş olması bu mutasyonun diğer ırklarda da araştırılmasına olanak sağlamıştır.Çoklu doğum özelliği olan ve Türkiye'de yetiştirilen Sakız koyun BMPR-IB genindeki Fec B allelinin PCR-RFLP yardımıyla aranmasının amaçlandığı bu çalışmada Türkiye'de çeşitli yerlerde (Bandırma, İzmir-Çeşme ve Urla, Çanakkale-Ayvacık ) yetiştirilen 388 adet Sakız ve 18 adet Sakız-Kıvırcık melezi koyundan toplam 406 adet kan örneği EDTA'lı tüplere alınmıştır. Fenol/kloroform yöntemi ile DNA izolasyonu yapılan örneklerden Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction: PCR) yöntemiyle Test F2 veTest R15 primerleri kullanılarak DNA amplifikasyonları gerçekleştirilmiştir. Agaroz jelelektroforezi kullanılarak görüntülenen PCR ürünlerine daha sonra Ava II restriksiyon enzimiile kesim yapılmıştır. Sonuç olarak incelenen 406 baş koyunda BMPR-IB geninde FecB alleli belirlenememiştir.
Both worldwide and in Turkey sheep breeding and sheep products are of great economicvalue. For this reason the main principle in sheep breeding is to increase efficiency rate persheep. An increase in among the sheep breeds for breeding is closely related to the litter size.Research conducted since 1980 in relation to inheritance patterns and DNA testing of majorgenes for prolificacy has shown that major genes have the potential to significantly increasethe reproductive performance of sheep flocks throughout the world. Mutations that increaseovulation rate have been discovered in the BMPR-1B, BMP-15 and GDF-9 genes. Thediscovery of the Fec B allele in BMPR-IB gene on sheep chromosome 6 of the BooroolaMerino enabled a DNA test to be developed that is 100% accurate and requires no parentalinformation. The availability of the new accurate test without the need for parentalinformation has provided to test this mutation in other sheep breeds.In this study, the availability of previously identified Fec B allele in BMPR-IB geneinfluencing prolificacy is investigated in the highly prolific Chios sheep breed in Turkey byPCR-PFLP. A total of 406 sheep blood samples, 388 samples from the different Chios sheeppopulations (Bandırma, İzmir-Çeşme and Urla, Çanakkale-Ayvacık) and 18 samples ofChios X Kivircik sheep from Yenice, were collected in EDTA containing tubes. The DNA swere extracted by standard phenol/chloroform method and amplified by Polymerase ChainReaction (PCR) using the appropriate primers Test F2 and Test R15. The PCR products wereimaged using agarose gel electrophoresis. None of the 406 sheep carried the Fec B allele ofBMPR-IB gene.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3903
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192795.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons