Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3877
Title: Oğul otu (Melissa officinalis L.) yetiştiriciliğinde farklı bitki sıklıklarının bazı tarımsal özellikler üzerine etkisi
Other Titles: The effect of different plant densities on some agronomic characteristics at lemon balm (Melissa officinalis L.) cultivation
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Kaçar, Oya
Göksu, Erdinç
Azkan, Nedime
Keywords: Oğulotu
Melissa officinalis L.
Bitki sıklığı
Drog yaprak verimi
Uçucu yağ verimi
Lemon balm
Plant densities
Drug leaves yield
Essential oil yield
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaçar, O. vd. (2010). "Oğul otu (Melissa officinalis L.) yetiştiriciliğinde farklı bitki sıklıklarının bazı tarımsal özellikler üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 59-71.
Abstract: Bu çalışma, Bursa ekolojik koşullarında oğul otu (Melissa officinalis L.) yetiştiriciliğinde farklı bitki sıklıklarının bazı tarımsal özellikler ile uçucu yağ oranı üzerine etkisini belirlemek amacı ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme alanlarında 2002, 2003 ve 2004 yıllarında yürütülmüştür. Araştırma Tesadüf Blokları deneme desenine uygun olarak 3 tekrarlamalı kurulmuş ve 3 farklı bitki sıklığı (50x30 cm, 50x40 cm, 50x50 cm) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bitki sıklığının azalması incelenen özellikleri olumlu yönde etkilemiştir. Yıllara göre sırası ile en uzun bitki boyu (45.0, 70.4, 61.5 cm), yaş herba verimi (2650, 1510.7, 1220 kg/da), drog herba verimi (790.2, 690.5, 478.2 kg/da), drog yaprak verimi (533.1, 515.4, 334.8 kg/da) ve toplam uçucu yağ verimi (0.856, 0.364, 0.255 I/da) 50x50 cm bitki sıklığından elde edilmiştir. Genel olarak bitki sıklıklarının yapraktaki uçucu yağ oranı (% 0.067-0.158) üzerine bir etkisi görülmemiştir. Çalışmanın sonucunda, yüksek drog yaprak ve uçucu yağ verimi için 50x50 cm bitki sıklığının Bursa ve benzer ekolojilerde oğul otu tarımı için uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
The aim of this study was to determine the effects of different plant densities on some agronomical traits and essential oil content of lemon balm (Melissa officinalis L.) at ecological conditions of Bursa. This study was carried out in the experimental fields of The Research and Application Center, Agriculture Faculty, Uludağ University during 2002, 2003 and 2004 years. The trial was designed in the Randomized Complete Block Design with three replications and it was used three plant densities (50x30 cm, 50x40 cm and 50x50 cm). As a result of the research, generally, that decreasing plant densities positively affected the examined characters. The highest amount of plant height (45.0, 70.4, 61.5 cm), green herb yield (2650, 1510.7, 1220 kg/da), drug herb yield (790.2, 690.5, 478.2 kg/da), drug leaves yield (533.1, 515.4, 334.8 kg/da), and total essential oil yield (0.856, 0.364, 0.255 I/da) were determined in 50x50 cm plant density in 2002, 2003 and 2004 respectively. In generally, plant densities did not have any effect on essential oil content in leaves (0.067-0.158 %). Consequently, Melissa officinalis L. should be grown with 50x50 cm plant density for high drug leaves and essential oil yield for Bursa and similar ecological conditions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154117
http://hdl.handle.net/11452/3877
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_6.pdf246.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons