Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3871
Başlık: Rumen mikrobiyal ekosistemi içerisinde anaerobik funguslar
Diğer Başlıklar: Anaerobic fungi in the rumen microbial ecosystem
Yazarlar: Çömlekçioğlu, Uğur
Özköse, Emin
Akyol, İsmail
Ekinci, Mehmet Sait
Anahtar kelimeler: Rumen
Anaerobik fungu
Neocallimastigomycota
Anaerobic fungi
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çömlekçioğlu, U. vd. (2010). "Rumen mikrobiyal ekosistemi içerisinde anaerobik funguslar". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 131-144.
Özet: Rumen bakteri, arkea, protozoa, fungus ve bakteriyofajlardan oluşan kompleks bir mikrobiyal ekosisteme sahiptir. Rumende besin maddelerinin fermantasyonunu gerçekleştiren rumen mikroorganizmaları içerisinde anaerobik funguslar 6 cins altında 20 tür ile temsil edilmektedir. Anaerobik funguslar, monosentrik ve polisentrik olmak üzere iki farklı üreme şekline sahip olup vejetatif tallusları küresel veya filamentli rizoid içerebilir. Sahip oldukları anaerobik yaşam tarzı ve iki aşamalı yaşam döngüsü nedeniyle sınıflandırmadaki yeri günümüze kadar tartışılmış ve son yapılan çalışmalar neticesinde içerisinde sadece anaerobik rumen funguslarının bulunduğu Neocallimastigomycota adında yeni bir filum oluşturulmuştur. Zorunlu anaerob olan bu fungusların herbivorlar arasında nasıl transfer oldukları henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada anaerobik rumen funguslarının taksonomisi, yaşam döngüsü, herbivorlar arasındaki transferleri ile diğer rumen mikroorganizmalarıyla etkileşimi üzerine olan genel bir bakış sunulmuştur.
Rumen has a complex microbial ecosystem which contains bacteria, archea, protozoa, fungi, and bacteriophage. Plant material that enters rumen was fermented by rumen microorganisms and anaerobic fungi, which are a member of rumen microorganisms, were resembled with 20 species belongs to 6 genera. Anaerobic fungi have two reproduction types as monocentric and polycentric growth. Vegetative thalluses could contain spherical or mycelial rhizoidal system. Classification of anaerobic fungi has remained controversial because of anaerobic life style and life cycle with two stages. Recent studies have separated the rumen fungi in a new phylum Neocallimastigomycota. Transfer of strictly anaerobic fungi between herbivores has not been clarified yet. This review was focused on the investigations about taxonomy and life cycle of rumen fungi, transfer between herbivores and interactions with the other rumen microorganisms.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154111
http://hdl.handle.net/11452/3871
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 24 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
24_1_13.pdf323 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons