Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3869
Title: Farklı sıcaklıklarla buğday (Triticum aestivum cv. Adana 99) kurutulmasında bazı kurutma parametreleri ile fiziksel ve mekaniksel özelliklerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of some drying parameters, physical and mechanical properties for wheat (Triticum aestivum cv. Adana 99) drying at different temperatures
Authors: İzli, Nazmi
Coşkun, Emre
ludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Buğday
Kurutma hızı
Enerji tüketimi
Maliyet
Çimleme
Wheat
Drying rate
Energy consumption
Drying cost
Germination
Issue Date: 18-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun E. (2017). Farklı sıcaklıklarla buğday (Triticum aestivum cv. Adana 99) kurutulmasında bazı kurutma parametreleri ile fiziksel ve mekaniksel özelliklerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uluadağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yapılan bu çalışmada buğdayın sıcak hava akımı ile kurutulmasında kurutma parametreleri belirlenmiştir. Denemeler "Sıcak Hava Kurutma Düzeneği'nin" bulunduğu Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü "Kurutma-Soğutma ve Biyolojik Materyal" laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Denemeler, 1 m/s sabit hava çıkış hızında dört farklı sıcaklık değeri (50, 60, 70 ve 80 °C) kullanılmıştır. Yaş baza (y.b.) göre %25,5 nem içeriğine sahip buğday örnekleri, güvenli depolama nemi olan %12 nem değerine kadar kurutulmuştur. Dört farklı sıcaklık uygulamasında gerçekleştirilen denemelerde kurutma hızı, enerji tüketimi, kurutma özellikleri, maliyet ve çimlenme parametreleri incelenmiştir. Ayrıca, kurutulmuş ve kurutulmamış buğday tanelerinin farklı malzemeler üzerindeki yuvarlanma açıları, statik sürtünme katsayıları ile bazı fiziksel ve mekaniksel özellikleri araştırılmıştır. Sonuç olarak, kurutma süresi, enerji tüketimi ve maliyet açısından en iyi sonuçlar 80 °C sıcaklık uygulaması ile elde edilmiştir. Ancak artan kurutma sıcaklığı uygulamalarının çimlenme hızı ve çimlenme gücü üzerinde olumsuz etkileri belirlenmiştir.
In this study, wheat drying parameters in hot-air drying were determined. Experiments have been performed in " the hot air drying mechanism "which is at the " drying-cooling and biological materials" laboratory. The experiments were made with 1 m/s constant air velocity at different temperatures (50, 60, 70 and 80 °C) and for moisture losses from 25.5% wet basis (w.b.) to 12% which is security storing humidity scale for wheat. Drying rate, energy consumption, drying characteristic, cost and germination parameters were determinated for four treatments temperatures. In addition, rolling angles, static friction coefficients, and some physical and mechanical properties of dried and undried wheat were determined on different materials. In conclusion, the best results of drying time, energy consumption and cost parameters were obtained at the 80 °C. However, the negative effects of increased drying temperature were determined on germination rate and vigor.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3869
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497172.pdf
  Until 2020-08-22
1.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons