Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3858
Title: Pierre-Joseph Proudhon'un siyaset felsefesi
Other Titles: Political philosophy of Pierre-Joseph Proudhon
Authors: Küçükalp, Derda
Demiray, Berkay
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Anarşizm
Özgürlük
Kendiliğindenlik
Denge
Adalet
Karşılıkçılık
Federasyon
Anarchism
Freedom
Spontaneity
Equilibrium
Justice
Mutualism
Federation
Issue Date: 26-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demiray, B. (2017). Pierre-Joseph Proudhon'un siyaset felsefesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Pierre-Joseph Proudhon'un Siyaset Felsefesi başlıklı bu tez, üç bölümden oluşmaktadır. Tezdeki temel sorunlar; kendini anarşist olarak ilan etmiş "ilk" düşünür olan Pierre-Joseph Proudhon'u (1809-1865) tanıtmak, anarşist felsefeye bıraktığı mirasa odaklanmak ve kendisini anarşist olarak ilan etsin veya etmesin, bir şekilde Proudhon'un düşüncelerinden etkilenmiş olan isimler ile kıyaslamaktır. Proudhon, düzen ile anarşinin yan yana gelebileceğini düşünmüştür. Bu yüzden dönemindeki iktisadi, politik ve toplumsal olaylara odaklanmış ve "adalet yasalarını keşfetmek adına" çeşitli çözüm önerilerinde bulunmuştur. Bu önerileri dile getirirken kullandığı yöntem ise; birbiriyle çatışan unsurları dengelemektir. Bu bağlamda, tezin sonuç kısmında, Proudhon'un özgün yöntemi kullanılarak onun nasıl daha farklı bir şekilde anlaşılabileceği ve anarşist felsefeye neler katmış olabileceği tartışılmıştır.
This thesis, titled Political Philosopy of Pierre-Joseph Proudhon, consists of three parts. Basic problems in the thesis; to introduce Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), the "first" thinker who declared himself an anarchist, to focus on the legacy he left to anarchist philosophy and to compare him with the names that are somehow influenced by his thoughts, whether or not declared themselves an anarchist. Proudhon thought that order and anarchy could come side by side. For this reason, he focused on the economic, political and social events of his time and offered various solutions for "exploring the laws of justice". The method he used when expressing these solutions is; to balance conflicting elements. Within this context, in the conclusion part of the thesis, it has been discussed that, how Proudhon could be understand differently using his original method and what may has contributed to anarchist philosophy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3858
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487332.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons