Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3854
Title: İmam hatip okulları müdürlerinin liderlik anlayışları
Other Titles: İmam hatip schools principals' leadership insights
Authors: Şanver, Mehmet
Sevinç, Şengül
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Din
Din eğitimi
Liderlik
Liderlik türleri
Eğitim ve öğretim
Eğitim yönetimi
Okul müdürü
Religion
Religious education
Leadership
Leadership kinds
Education and teaching
Education management
School principal
Issue Date: 7-Feb-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevinç, Ş. (2018). İmam hatip okulları müdürlerinin liderlik anlayışları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın konusu Bursa İnegöl İlçesinde, İmam Hatip Okullarında görev yapan müdürlerin aldıkları din eğitiminin liderlik anlayışları üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmada din olgusu üzerinde durularak din eğitimi kavramı açıklanmış, okul müdürlerinin aldıkları din eğitiminin okul yöneticiliği pozisyonundaki görevlerine yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca okul kültürü konusuna da değinilerek liderlik teorileri üzerinde durulmuş, geleneksel ve yeni liderlik teorileri geniş perspektif ile irdelenerek açıklanmaya çalışılmıştır. Bu anlayışla Bursa İnegöl ilçesinde İmam Hatip Okullarında görev yapan okul müdürleriyle yapılan görüşme tekniği ile yöneticilik vasıflarının hangi tarz liderlik türleri içerisine girdikleri saptanarak, din eğitiminin liderlik anlayışları ile bağlantısı üzerine bir nitel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, çocukluk yıllarından başlayarak yetişkinlik dönemine kadar belirli aşamalardan geçerek din eğitimi alan okul müdürlerinin, aldıkları bu din eğitiminin görevlerine olan yansımalarını tespit etmektir. Ayrıca din eğitimi alan ve din olgusunu içinde özümseyen bir birey olarak okul ortamı içerisinde lider pozisyonunda olan okul yöneticisinin eğitim yönetimi içindeki rolü ve bu örgüte yansımalarını din perspektifi ve eğitim metodolojisi açısından değerlendirmektir. Özellikle günümüz şartlarında ideal bir okul yöneticisinin din olgusunu taşımasının okul ortamında hem görevine, hem de öğretmen ve öğrencilerle ilişkileri üzerindeki etkisi konusunda yeni bir araştırma alanı açmaktır. Bu çalışma betimsel bir araştırmadır ve odağı din eğitimi alan okul müdürlerinin bu durumlarının eğitim örgütü içerisinde liderlik anlayışlarına olan etkisinin incelenmesidir. Durum çalışması yöntemi ve yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak okul müdürlerinin aldıkları din eğitimlerinin liderlik vasıflarına olan olumlu veya olumsuz yansımaları ortaya konurken, eğitim örgütü içerisinde diğer bileşenler ile yaşanan süreç üzerine de tespitler yapılmıştır. Örneklem grubu, İnegöl ilçesinde görev yapan, İmam Hatip Okullarındaki müdürlerden oluşmaktadır. Çocukluk döneminden itibaren din olgusu içerisinde olduklarından ve bir çoğunun da İmam Hatip Lisesi mezunu olduklarından dolayı din eğitiminin liderlik üzerine etkilerinin en iyi şekilde yansıyacağı düşüncesiyle İmam Hatip okulları müdürleri örneklem grubuna dahil edilmiştir. Deneklerin düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmelerine imkan tanımak, araştırma konusuyla ilgili sorulara daha iyi yoğunlaşabilmelerini temin etmek ve uygulama kolaylığı açısından okul müdürleri ile odalarında görüşülmüştür. Uygulama, bizzat araştırmacının kendisi tarafından yapılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analiz yöntemiyle değerlendirilip yorumlanmıştır.
The topic of this research is to view the effect of religious education Imam Hatip Schools Principals in İnegol, Bursa have taken, on leadership insights. in thesis; being emphasized religion fact, being explained religious education concept; the reflection of religious education school principals have taken, to their jobs in position of school managment will be presented. also mentioning school culture, emphasizing leadership theories; traditional and new leadership theories will be explained being scrutinised with broad perspektive. With this mentality; determining in which kind of leadership school principals' managing qualities are, with interview technique applied to Imam Hatip school principals in İnegöl, Bursa; a study on relationships between leadership insights of religious education will be done. The aim of this study is to determine reflection of religion education school principals have taken from childhood to adulthood after passing specific stages, on their Jobs. Also it evaluates the role of school principal who is in the position of leader in the school culture as an individual taking religion education and assimilates religion fact inside, in school managing and the reflections to this organization from the side of religion perspective and education methodology. It is also to present a new research area for the effect of an ideal school principal's carrying religion fact on both his job and teacher-student relationship at school life, especially at today's conditions. This is a descriptive research, and its focus is to view the effect of the situation of school principals who have taken religion education on leadership insights in education organization. using situation study method and structured interview method, positive and negative reflections of religion education school principals have taken on leadership qualifications will be presented. also determinations on process with other components in education organization will be done. Sample group will be formed from İmam Hatip High School principals who work in Inegöl, Bursa. Because it will give the best result about the effects of religious education on leadership as they have been inside religion fact since their childhood and most of them have graduated from İmam Hatip High School; İmam Hatip Schools principals have been included in sample group. In order to provide a suitable atmosphere for subjects to express their thoughts easily, and to help them to focus on the questions about the research and from the point of application easiness; interview with school principals will be done in their own rooms. Application will be done by researcher personally. The datas obtained will be evaluated with content and intelligence and will be commented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3854
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502796.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons