Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3853
Title: Politikanın popüler kültür temeli, teorik bir çerçeveleme
Other Titles: The popular cultural base of politics, a theoretical framework
Authors: Küçükalp, Derda
Özmen, Yeşim Gökben
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset Bilimi Bilim Dalı.
Keywords: Popüler kültür
Tüketim kültürü
Kültürel popülizm
Medyatik politika
Sokak siyaseti
Popular culture
Consumption culture
Cultural populism
Mediatic politics
Street politics
Issue Date: 26-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özmen, Y. G. (2017). Politikanın popüler kültür temeli, teorik bir çerçeveleme. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin amacı, popüler kültür temelinde değerlendirildiğinde ortaya çıkan meseleleri ele alarak politikanın teorik bir çerçevelemesinin oluşturulmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, politikanın genelde kültürel, özelde popüler kültür boyutunun çoğunlukla göz ardı edilmiş olmasının eksik bıraktığını düşündüğümüz hususlara değinmektir. Ağırlıklı biçimde popüler kültür çerçevesinde şekil aldığının anlaşılması, politikayı analiz etmede birçok boyutu ortaya çıkaracağından; politik olguya teorik bakışımızı zenginleştirmeye de imkan tanıyabilir Bölümler itibariyle yapılan incelemeler; hemen her şeyin kültürel hale geldiği ve popüler kültürün politikaya başka yollardan ilgiyi artıran saptamalar doğrultusunda, politikanın alanının genişlemesine paralel şekilde iktidarın nüfuz alanının da genişleyeceği sonucuna dair paradoksu tartışmaktadır: Söz konusu tartışma, popüler kültür üzerinden politikaya dâhil olmak, dolayısıyla politika yapmak; aslında, iktidarın popüler kültürün taleplerini karşılama zorunluğunu beraberinde getirebileceğine; bunun da, politikanın, paradoksal bir döngü içinde hareket etme anlamına geleceğine işaret etmektedir. Popüler kültürel talepler, mevcut iktidarın nüfuz alanını genişletmesi için cazip hale geldiğinde; mevcut iktidar, o talepleri karşılamak için nüfuz alanını genişletmeye yöneldikçe, popüler kültüre eklemlenir ve neticede popüler kültür politikanın vazgeçilmez dayanağı olur. Popüler kültürel taleplerin karşılanmasında iktidarın teknik ve idari mekanizmalarının güçlenmesi kaçınılmazdır. Bu durum, politikanın bir alternatif seçenek yaratma kapasitesini köreltici bir işlev görmeye adaydır. Tez, dört bölümden ibarettir. Bölüm I, Kavramsal Çerçeve; Bölüm II, Popüler Kültür Olarak Politika; Bölüm III, Popüler Kültür Olarak Politikanın Somut Tezahürü: Sokak Siyaseti ve Bölüm IV Türkiye'de Popüler Kültürün Ortaya Çıkışı ve Politik Hayat Üzerindeki Etkisi başlıklarını taşımaktadır.
The purpose of this thesis is to create a theoretical frame for politics by taking into account the issues that a rise when it is evaluated on the basis of popular culture. Therefore, it addresses the questions that were left untouched by mostly ignoring cultural –generally- , and popular - specifically - dimensions of politics. To understand that politics mainly evolves around popular culture will reveal many dimensions to analyze politics, therefore it may enrich our theoretical approach to the political fact. The investigations through chapters discuss the paradox regarding that the impact of the hegemony will increase as the political domain expands. This discussion points out to the fact that engaging in politics may bring along the necessity for politics to meet the demands of popular culture, which means for it to be in a paradoxical loop. As demands of popular culture have a ring to the hegemony to increase its power, and as the hegemony tries to expand its domain to meet those demands, it gets attached to the popular culture, therefore popular culture becomes an irreplacable base for politics. Technical and administrative tools of the hegemony get inevitably stronger as it meets the demands of popular culture. This situation may make it harder for politics to create an alternative option. This thesis consists of four chapters: Chapter I, Conceptual Frame; Chapter II, Politics as Popular Culture, Chapter III, A Concrete Manifestation of Politics as Popular Culture: Street Politics, and Chapter IV, Arise of Popular Culture in Turkey and Its Influence on Political Life.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3853
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487331.pdf6.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons