Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3848
Title: Buğday kitlesindeki süne emgi oranının belirlenmesinde ülkemizde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of methods for determination of suni bug damage ratio in wheat commodity used in our country
Authors: Dizlek, Halef
İslamoğlu, Mahmut
Keywords: Buğday
Süne emgi oran
Sedimantasyon değeri
Wheat
Suni bug damage ratio
Sedimentation value
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dizlek, H. ve İslamoğlu, M. (2010). "Buğday kitlesindeki süne emgi oranının belirlenmesinde ülkemizde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 81-90.
Abstract: Bu araştırmada, buğday kitlesindeki süne emgi oranı; tane sayısı ve ağırlık esası üzerinden yüzde olarak ayrı ayrı hesaplanmış ve bu 2 yöntemin karşılaştırması sedimantasyon ve gecikmeli sedimantasyon testleri ile yapılmıştır. Bu amaçla, süne zararına uğramış 6 farklı ticari buğday çeşidi kullanılmıştır. Her bir buğday çeşidinde, tane sayısı esasına göre süne emgi oranı yöntemi baz alınarak 6 farklı buğday grubu (kontrol=%0, %1, %2, %3, %4 ve %5) oluşturulmuş, sonra bu grupların ağırlık esasına göre süne emgi oranları belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulguları kısaca şu şekilde özetlemek olasıdır: Her 2 yöntemin de kullanışlı olduğu ve birlikte kullanıldıklarında daha iyi sonuç verdikleri, bununla beraber yalın kullanımlarda tane sayısı esasına dayalı yöntemin ağırlık esasına dayalı yönteme göre daha güvenilir olduğu, yöntemler arasında uygulamadaki kolaylık açısından farklılık bulunduğu, bu anlamda yine tane sayısı esasına dayalı yöntemin diğerine göre daha pratik bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.
In this study, suni bug damage ratio in wheat commodity, calculated separately on the basis of grain number and weight as percent and these 2 methods were compared to each other by using sedimentation and delayed sedimentation tests. For this purpose, 6 different commercial wheat varieties which were suni bug damaged were used. Six different wheat groups (control=0%, 1%, 2%, 3%, 4%, and 5%) were formed in each wheat variety according to sunn pest damage ratio on grain basis method, then suni bug damage ratio of these wheat groups were determined on the basis of weight. The results of this study could be summarized as follows: Each 2 methods were useful and can be used together for the better results. However, one method needs to be used this method should be grain basis method since this method gives more reliable results than weight basis method. It was found differences between methods for easy application, in this respect, again, grain number basis method is more practical than other method and it can be applied very easily.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154106
http://hdl.handle.net/11452/3848
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_8.pdf244.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons