Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3835
Title: Büyükbaş hayvan böbrek iç yağlarından ve kolza yağından biyodizel üretimi ve kolza için farklı yağ ekstraksiyon yöntemlerinin biyodizel kalitesine etkisinin belirlenmesi
Other Titles: Biodiesel production from kidney tallow of large ruminants and oil rapeseed, and determination of the effect of different oil extraction methods on biodiesel quality for rapeseed
Authors: Alibaş, Kamil
Yılmaz, Aslıhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Biyodizel
Transesterifikasyon yöntemi
Kanola yağı
Böbrek iç yağı
Biodiesel
Transesterification method
Rapeseed oil
Kidney oil
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, A. (2017). Büyükbaş hayvan böbrek iç yağlarından ve kolza yağından biyodizel üretimi ve kolza için farklı yağ ekstraksiyon yöntemlerinin biyodizel kalitesine etkisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Nüfusun her geçen gün artmasına rağmen kullanılan fosil yakıtların gün geçtikçe azalması dünyamız için alternatif enerji kullanımını daha da önemli hale getirmektedir. Ulaşım sektörünün giderek büyümesi ve çevresel kirlenme gibi faktörler biyoyakıt kullanımını ve bu konu hakkındaki çalışmaları çarpıcı kılmaktadır. Günümüzde biyodizelin yağlı tohumlardan elde edilmesinin yanı sıra yağlı organik atıklardan da elde edileceği bilinmektedir. Yapılan çalışmada kanola ve büyük baş hayvan böbrek iç yağlarından biyodizel elde edilmiştir. Literatür incelemelerinde hiçbir şekilde kullanımı olmayan tamamen atık niteliğindeki büyük baş hayvan böbrek iç yağlarının biyodizel şeklinde değerlendirilmesine dair bir çalışma ya da projeye rastlanmamıştır. Elde edilen biyodizellerin çeşitli teknik özelliklerine bakılmıştır. Bakılan teknik özelliklerden yoğunluk, pH, viskozite, bakır çubuk korozyonu, parlama noktası ve ısıl değer sonuçları her iki materyalden üretilen biyodizellerin istenilen standartlarda olduğunu göstermiştir. Kanoladan elde edilen biyodizelin maksimum verimi %100 iken büyük baş hayvan böbrek iç yağından elde edilen biyodizelin maksimum verimi %95,83 olarak hesaplanmıştır. Her iki materyalden elde edilen biyodizellerin bulutlanma, akma ve donma noktalarının biyodizel için istenen standartların üstünde olduğu ve bu değerlerin düşürülmesi için donma noktası düşürücü kimyasallar kullanılması gerektiği ya da üretilen biyodizellerin ülkemizdeki sıcak bölgelerde kullanılması gerektiği saptanmıştır. Çalışmada bakılan teknik özelliklerin birbiriyle olan ilişkileri de kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. İncelenen teknik özelliklerin birbirleriyle anlamlı pozitif ve negatif, doğrusal ya da doğrusal olmayan pek çok ilişkisinin olduğu görülmüştür. Yapılan literatür araştırmalarında teknik özelliklerin arasındaki ilişkilerin incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Although the population is increasing day by day, the ever-decreasing fossil fuels make the use of alternative energy much more important for our world. Factors such as the growing transport sector and environmental pollution have made biofuel usage important today. It is known that biodiesel from the most important biofuels can be obtained from fatty seeds as well as from fatty organic wastes. In the study, biodiesel was obtained from rapeseed and large ruminant kidney oil. Large ruminant oil is a completely environmental waste, and there is no literature on the use of these oils as biodiesel. In this study, various technical properties of biodiesel obtained from both kidney oil and rapeseed oil were examined. Depending on the density, pH, viscosity, copper rod corrosion, flash point and thermal index results, it was determined that biodiesel obtained from both kidney and rapeseed oil was in compliance with the standards. The maximum yield of biodiesel obtained from rapeseed was 100%, while the maximum yield of biodiesel obtained from large ruminant kidney oil was calculated as 95.83%. It has been determined that the cloudy, flow and freezing point values of biodiesel obtained from large ruminant kidney oil are not in accordance with biodiesel standards. The use of biodiesel produced from kidney oils in hot regions and warm seasons in our country is another solution for making this fuel available. Within the scope of this study, the linear and nonlinear relationships of the specifications with each other are also studied extensively. Among the technical features examined, it was found that there were many positive and negative aspects, linear or non-linear, at many significant levels. In the scientific literature, another study examining the relations between technical properties was not found.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3835
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497165.pdf4.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons