Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3834
Title: Küresel CO2 emisyonunun belirleyicilerinin analizi: Dinamik panel kantil regresyon modeli
Other Titles: Analysis of determinants of global CO2 emissions: Dynamic panel quantile regression model
Authors: Sevüktekin, Mustafa
Gezdim, Seyhat Bayrak
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı.
Keywords: CO2 emisyonu
STIRPAT modeli
Dinamik panel kantil regresyon
Demokrasi
Finansal açıklık
CO2 emissions
STIRPAT model
Dynamic panel data quantile regresyon
Democracy
Financial openness
Issue Date: 20-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gezdim, S. B. (2017). Küresel CO2 emisyonunun belirleyicilerinin analizi: Dinamik panel kantil regresyon modeli. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada STIRPAT modeli aracılığıyla CO2 emisyonun artmasında rol oynayan insan kaynaklı faktörlerin yanı sıra demokrasi düzeyi ve finansal açıklığın emisyon dağılımı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışmada 1980-2015 yıllarını kapsayan 165 ülke verisinin ele alındığı panel veri seti kullanılmaktadır. Küresel CO2 emisyon dağılımı heterojen yapıya sahip olduğu için klasik regresyon teknikleri yerine kantil regresyon yöntemi kullanılmaktadır. Gecikmeli bağımlı değişkenin etkisi Galvao (2009) tarafından geliştirilen dinamik panel kantil regresyon modeli ile incelenmektedir. Nüfus, ekonomik büyüme, endüstriyel faaliyetler ve demokrasinin düşük ve yüksek emisyon düzeylerinde farklı etkileri olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Finansal açıklığın emisyon dağılımı üzerinde etkisi anlamsızdır.
This study examines the effects of anthropogenic factors through STIRPAT model as well as democracy and financial openness which play a role in increasing on CO2 emissions.The study uses a panel data set of data 165 countries from over the period 1980-2015.Instead of classical regression techniques, quantile regression is used because the global CO2 emission distribution is heterogeneous.The effect of the lagged dependent variable is examined by Galvao (2009) who developed the dynamic panel quantile regression model. It has been found that population size, economic growth, industrial activities and democracy have different effects at low and high emission levels.The effect of the financial openness is not significant on the emission distribution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3834
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487329.pdf2.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons