Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3833
Title: Avrupa elektrik piyasaları: Entegrasyon ve etkileşimler
Other Titles: European electricity markets: Integration and interactions
Authors: Arabacı, Özer
Karatepe, Selin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı.
Keywords: Avrupa elektrik piyasaları
Piyasa entegrasyonu
Yapısal kırılmalar
Eştümleşme
Dinamik koşullu korelasyonlar
European electricity markets
Market integration
Structural breaks
Cointegration
Dynamic conditional correlations
Issue Date: 19-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karatepe, S. (2017). Avrupa elektrik piyasaları: Entegrasyon ve etkileşimler. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ortak Avrupa elektrik piyasası hedefi bağlamında Avrupa ülkeleri elektrik piyasalarında piyasa entregrasyonu ve piyasalar arası etkileşimleri incelemeyi amaçlamaktadır. Avrupa ülkelerinden (Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Slovakya, Portekiz, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İsveç, Litvanya, Letonya, Norveç) elde edilen aylık ortalama spot elektrik fiyatları zaman serileri, Johansen vd. (2000) eştümleşme analizi; günlük ortalama spot elektrik fiyatları zaman serileri ise Engle (2002) dinamik koşullu korelasyon (DCC) analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular, yapısal kırılmalar dikkate alındığında Avrupa elektrik piyasalarının uzun dönemde entegre olduğuna işaret etmektedir. Entegrasyonun belirleyicileri arasında, piyasalar arasındaki enterkoneksiyon kapasite kısıtları, farklı piyasa yapıları, farklı iklim koşullarına bağlı farklı tüketim kalıpları ve farklı birincil kaynak kompozisyonlarına bağlı etkenler sıralanabilir. Bununla birlikte, Avrupa elektrik piyasaları arasındaki karşılıklı etkileşimleri ve birlikte hareketi güçlendiren en önemli unsurların, iletim ağı kapasitesindeki artış, iletim ağı kapasitesinin yönetimindeki etkinlik düzeyi ve piyasaların senkronizasyonunu sağlayan kurumsal ve yasal çerçevedeki uyumlulaştırıcı düzenlemeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
This study aims to examine the European electricity market integration and interactions among European electricity markets in the context of the common energy market objective set by the European Commission. Electricity spot market data obtained from European countries (Austria, Belgium, France, Germany, the Netherlands, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Poland, Portugal, Spain, Italy, United Kingdom, Denmark, Estonia, Finland, Sweden, Lithuania) are analyzed using econometric and statistical methodology for time series analysis. Monthly average price series are analyzed using Johansen et al. (2000) co-integration approach. Daily average price series are analyzed using Engle (2002) dynamic conditional correlation (DCC) analysis. The results suggest that the European electricity markets are integrated in the long-run when structural breaks are considered in the co-integration analysis. The determinants of integration include interconnection capacity constraints among markets, different market structures, different consumption patterns depending on different climatic conditions, and factors related to different primary resource compositions. However, the most important factors that strengthen the interactions and the co-movement between European electricity markets are the increase in the transmission capacity, the efficiency of the congestion management, and regulations on an overall institutional and legal framework which synchronizes the electricity markets.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3833
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487328.pdf7.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons