Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3829
Title: 21. yüzyılda işletmelerin bağımlı yolu: Bağımsız denetim ve Türkiye analizi
Other Titles: Dependent way of companies in the 21st century: Audit and analysis about Turkey
Authors: Kaygusuz, Sait Yüksel
Yıldız, Eren
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Bağımsız denetim
İç kontrol
Kurumsal yönetim
Kalite
Standartlaşma
Audit
Internal control
Corporate governance
Quality
Standardization
Issue Date: 15-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, E. (2017). 21. yüzyılda işletmelerin bağımlı yolu: Bağımsız denetim ve Türkiye analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İşletme finansal bilgilerinin doğruluğunda güvence sağlayan bağımsız denetimin önemi günden güne artmaktadır. Bu çalışmada, bağımsız denetimin işletmeler için bağımlı bir yol olmasında temel noktalar ve Türkiye'deki durumu konu edilmiştir. İlk olarak bağımsız denetimin teorik yönü uluslararası denetim standartlarının Türkiye revizyonları, kurumsal yönetim ve kalite ilişkisi çerçevesinde incelenmiş, önemli kavramlar ele alınmıştır. Uluslararası boyutta ise, bağımsız denetimde etkili kurumlar, bağımsız denetim şirketleri organizasyon yapıları ve nitelikleriyle sayısal veriler baz alınarak incelenmiştir. Son olarak, Türkiye'de bağımsız denetimin gelişimi, ilgili kuruluşlar ve bağımsız denetimin mesleki boyutu değerlendirilerek sonuca ulaşılmıştır.
The importance of auditing, which assures the correctness of business financial information, is increasing day by day. In this study, the main points and the situation in Turkey are discussed as a dependent way for auditing firms. Firstly, the theoretical aspect of auditing has been examined in the framework of Turkish revisions of international auditing standards, corporate governance and quality relations, and important concepts are discussed. In the international dimension, effective institutions in auditing are examined based on numerical data with qualifications of organizational structures and auditing companies. Finally, the development of independent in Turkey has been achieved by evaluating the occupational dimension of the relevant institutions and auditing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3829
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487326.pdf9.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons