Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3827
Title: Arnavutluk Guri-Bardhe köyü halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin incelenmesi
Other Titles: Examination of the products of folklore and folk literature of Guri-Bardhe village in Albania
Authors: Taş, Hülya
Shehu, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
Keywords: Arnavutluk
Mat
Guri-Bardhe
Folk Literature
Folk Products
Halk Edebiyatı
Folklor
Issue Date: 6-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Shehu, F. (2017). Arnavutluk Guri-Bardhe Köyü halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Arnavutluk'un Mat İli'nin sınırları dâhilinde yer alan Guri-Bardhe köyünün Halk Edebiyatı ve Folklor ürünlerinin derlenmesi ve incelenmesi üzerinde durulmuştur. Derlenmiş olan bu ürünler, yazılı kaynaklarda yer almayan fakat halk arasında varlığını sürdüren kültürel unsurlardır. Kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayabilmek için halk edebiyatı ve halk bilimi ürünlerinin sistematik bir şekilde derlenip kayda alınması, bu tezin yazılma amacıdır. Bu çalışma bir alan araştırmasıdır. Tezde yer alan bilgilerin çoğu genel olarak sözlü kaynaklara derlenmiştir. Kaynak kişilerimiz belli bir yaş ortalamasının üzerinde olan kişilerdir. Çalışma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte çalışmanın yöntemi ve niteliği hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde araştırma alanının bulunduğu Arnavutluk, Mat ili ve araştırma alanı (Guri-Bardhe Köyü) hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde Guri-Bardhe köyü Halk Edebiyatı Ürünleri, üçüncü bölümde ise Guri-Bardhe köyü Halk Bilimi Ürünleri incelenmiştir.
In this study, we focused on the examination and compiling of Folklore products and Folk Literature of the Guri-Bardhe located inside the province of Mat's borders in Albania. The compiled products, are the cultural elements that don't exist in the written sources, however, continue to exist among the people. The purpose of writting the dissertation is to systematically compile and record Folk Literature and the Products of Folk Science in order to enable them to be transferred from the generation to generation. This study is a field-work. Most of the information engaged in the thesis, are generally compiled on the basis of oral resources. Persons who are source are above a certain average age. The study consists of an introduction and three chapters. İn the introduction, an information is given about quality and methodology of the work. İn premier chapter, it is generally informed about Albania in which the field of study is located, Mat, and field of study (Village of Guri-Bardhe). In second chapter, the products of Folk Literature of Guri-Bardhe; third chapter the products of Folk Science of Guri-Bardhe village are examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3827
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491255.pdf
  Until 2020-07-10
8.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons