Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3821
Title: Sinizm ve sınıf bilinci
Other Titles: Cynicism and class consciousness
Authors: Sam, Rıza
Yılmaz, Yunus Anıl
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sinizm
Kinizm
Diyojen
Peter Sloterdijk
Aydınlanma
Özne
Bilinç
Yanlış bilinç
Cynicism
Kynicism
Diogenes
Enlightenment
Subject
Consciousness
False consciousness
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, Y. A. (2017). Sinizm ve sınıf bilinci. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1983 yılında Peter Sloterdijk'ın Kritik der zynischen Vernunft isimli eserini yayınlamasıyla birlikte sinizm felsefe literatüründe sıklıkla tartışılan bir konu haline geldi. Sinizm, adını Antik Yunan'da Sokrates'in takipçileri tarafından başlatılan bir felsefî akım olan Kinizm'den alır. Kinizm; pratik bir anti-idealizm, etik yaşam, eleştiri, satir ve direniş geleneğidir. Ancak modern çağla birlikte kelime bu anlamlarını kaybederek ideoloji eleştirisinin etki etmediği bir yanlış bilincin ve ironiyle otoriteyi meşrulaştırarak hayatta kalma stratejisinin adı olmuştur. Bu çalışmada, sinizm ve Kinizm kavramları Sloterdijk'ın Kritik der zynischen Vernunft çalışması merkeze alınarak açıklanmıştır. Bu kavramların açıklamalarının yanısıra bu kavramlarla ilgili fikir ayrılıkları ve kavramların bir eleştirisi de çalışma boyuncu sunulmaya çalışılmıştır. Sinizm kavramının en ayırt edici tanımı olan "aydınlanmış yanlış bilinç" kavramı ise Aydınlanma düşüncesi etrafında ele alınmıştır. Aydınlanmanın, özne ve bilinç kavramlarını nasıl yorumladığı tartışılarak "aydınlanmış yanlış bilinç" olarak sinizm formülasyonunun sınırlılıkları sorgulanmıştır.
With the publication of Peter Sloterdijk's Kritik der zynischen Vernunft in 1983, cynicism has become a subject of frequent discussion in philosophical literature. Cynicism takes its name from Kynicism, a philosophical movement initiated by followers of Socrates in Ancient Greece. Kynicism is a practical anti-idealism, ethical life, criticism, satire and resistance. However, with modern times the word -by losing its meaning- has become the name of the false consciousness that critique of ideology does not affect and strategy of justifying authority with irony for self-preservation. In this study; concepts of cynicism and Kynicism are explained by taking Sloterdijk's Kritik der zynischen Vernunft to the center. In addition to the explanations of these concepts, disagreements over the concepts and critiques of the concepts has also been tried to be presented throughout the study. The concept of "enlightened false consciousness", which is the most distinctive definition of the concept of cynicism, was handled around the idea of Enlightenment. By discussing how Enlightenment interprets the concepts of subject and consciousness, the limitations of cynicism formulation as "enlightened false consciousness" have been questioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3821
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491252.pdf
  Until 2020-06-22
1.55 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons