Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3817
Title: Teşvik sistemi ve otomotiv sektörü açısından değerlendirilmesi
Other Titles: Incentive system and its evaluation in automotive industry
Authors: Kaygusuz, Sait Yüksel
Akçay, Berika
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Teşvik sistemi
Otomotiv sektörü
Proje yönetimi
Incentive system
Automotive industry
Project management
Issue Date: 5-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akçay, B. (2017). Teşvik sistemi ve otomotiv sektörü açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Devletler ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik olarak sektörlere yönelik yardımlarda bulunurlar. Devletler bu yardımları, sanayi ve ticaret politikaları doğrultusunda bölgesel adaletsizliklerin azaltılması, yatırımın desteklenmesi, rekabet gücünün korunması ve sosyal hedeflere ulaşılması amacıyla, teşvik araçlarını kullanarak gerçekleştirirler. Otomotiv sektöründeki gibi, projelerin etkin işlediği, iş gücü gereksiniminin yüksek olduğu firmalar için proje yönetiminin önemi büyüktür. Proje yönetimi, projenin hedeflerine ulaşılması için gerekli ihtiyaçları karşılamak üzere ilgili tüm bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje faaliyetlerine uygulanmasıdır. Otomotiv sektörü gibi ekonomide büyük yeri olan sektörler için, yatırım yapılacak uygun projenin seçilmesi açısından proje yönetiminin önemi giderek artmaktadır.
States are involved in sectoral aid to address economic and social problems. States use these aids for the reduction of regional injustices towards industrial and commercial policies, investment support, protection of competitive power and to reach social goals using incentive tools. As seen in the automotive sector, project management is a great asset for firms which projects are processed efficiently and that require high workforce. The purpose of project management is to meet the needs to reach the project objectives requiring the application of all relevant knowledge, skills, tools and techniques on project activities. The prominence of project management is increasing in terms of selecting the appropriate project to be invested in sectors such as the automotive sector that have a great deal in the economy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3817
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487322.pdf3.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons