Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3813
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBozkurt, Orhan-
dc.contributor.authorKakaşçı, Murat-
dc.date.accessioned2019-12-21T10:17:57Z-
dc.date.available2019-12-21T10:17:57Z-
dc.date.issued2017-05-22-
dc.identifier.citationKakaşçı, M. (2017). Muhasebe denetimde etik sorunu; Etik ilkelerin dış denetim kalitesi ve güvenilirliği üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3813-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı beş etik ilkenin (mesleki yeterlilik ve özen, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve mesleki davranış) denetçinin mesleki yargısına olan etkisi sonucu, her bir etik ilkenin denetçi bağımsızlığına, denetimin kalitesine ve finansal raporlama güvenilirliğine olan etkisini belirlemektir. Aynı zamanda denetçi bağımsızlığının ve denetimde kalitenin finansal raporlama güvenilirliğine olan etkisi araştırılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik, kapsamlı literatür taraması yapılarak, anket soruları geliştirilmiştir. Çalışmaya Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren denetçi sertifikasına sahip 105 denetçiye 5'li likert ölçekte anket soruları yöneltilmiştir. Anket verileri; faktör analizi, t testi, anova testi, korelasyon ve regresyon analizine tabii tutulmuş, etik ilkelerden gizlilik ilkesinin finansal raporlama güvenilirliğine pozitif yönde direkt etkisinin olduğu, etik ilkelerden mesleki davranış ilkesinin denetçinin mesleki yargısına olan etkisi sonucu, denetçi bağımsızlığı ve denetimin kalitesine pozitif yönde direkt etkisinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca, denetçi bağımsızlığının finansal raporlama güvenilirliğine pozitif yönde direkt etkisinin olduğu bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThis study is an investigation of the impact of each ethical principles (Integrity, Objectivity, Professional Competence and Due Care, Confidentiality and Professional Behavior) on professional judgment of independent auditors in auditor's independence, audit service quality, and financial reporting reliability. Also, we investigated the impact of auditor's independence and audit service quality on financial reporting reliability. To achieve the purpose of this study, hypothetical statements were made and a critical review of extant literature was examined. The population of the study consisted of registered professional auditors in Marmara Region, Turkey. In order to generate the necessary data for this study, a questionnaire designed in 5-point Likert-Scale was administered on 105 respondents in Marmara Region. The data were analysed with factor anaylsis, t test, anova, correlations and regression model. The findings of the study suggested that ethical concept measured as Confidentiality has a direct positive impact on the credibility of professional judgement in financial reporting reliability and ethical concept measured as Professional Behavior has a direct positive impact on the credibility of professional judgement in both auditor's independence and audit quality. Furthermore, auditor's independence has a direct positive impact on financial reporting reliability in Marmara Region.en_US
dc.format.extentXX, 127 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEtik ilkelertr_TR
dc.subjectDürüstlüktr_TR
dc.subjectTarafsızlıktr_TR
dc.subjectMesleki yeterlilik ve özentr_TR
dc.subjectGizlilik ve mesleki davranıştr_TR
dc.subjectMesleki yargıtr_TR
dc.subjectDenetçi bağımsızlığıtr_TR
dc.subjectDenetimin kalitesinetr_TR
dc.subjectFinansal raporlama güvenilirliğitr_TR
dc.subjectEthical principlesen_US
dc.subjectIntegrityen_US
dc.subjectObjectivityen_US
dc.subjectProfessional competence and due careen_US
dc.subjectConfidentialityen_US
dc.subjectProfessional behavioren_US
dc.subjectProfessional judgmenten_US
dc.subjectAuditor’s independenceen_US
dc.subjectAudit service qualityen_US
dc.subjectFinancial reporting reliabilityen_US
dc.titleMuhasebe denetimde etik sorunu; Etik ilkelerin dış denetim kalitesi ve güvenilirliği üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeEthical problems in accounting and auditing; Impact on the quality and reliabilty of external audit of ethical principlesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487321.pdf4.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons