Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3802
Title: Rektum kanser hastaları üzerinde yapılan vmat ve konformal planlarının dozimetrik parametrelerinin karşılaştırılması
Other Titles: Dosimetric comparison of vmat and conformal for rektum cancer
Authors: Kaynak, Zeki Gökay
Avcı, Volkan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Onkoloji Anabilim Dalı.
Keywords: VMAT
3BKRT
Rektum
VMAT-SIB
VMAT Boost
3DCRT
Rectum
Issue Date: 17-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, V. (2017). Rektum kanser hastaları üzerinde yapılan vmat ve konformal planlarının dozimetrik parametrelerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, rektum kanserli hastalar için 1 ark ve 2 ark olacak şekilde Eş zamanlı (SIB) Volümetrik Ayarlı Ark Terapi (VMAT), Ek tedavili (Boost) VMAT ve Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT) tedavi planlama teknikleri (TPT) ile oluşturulan planları karşılaştırmak ve aynı zamanda Doz Volüm Histogramı (DVH) yardımıyla hedef hacim, kritik organ dozları, Konformalite numarası (CN), Homojenite indeks (HI) ve Monitor Unit (MU) değerinin planlar üzerinde karşılaştırılmasıdır. Kliniğimizde tedavi olmuş 15 rektum kanserli hastaya ait Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüleri üzerinde hedef hacim ve kritik organların yerleri konturlanmıştır. Bu çalışmada, VMAT için yapılan eş zamanlı planlama teknikleri VMAT-SIB 1 ark ve VMAT-SIB 2 ark, ek tedavili VMAT tekniği VMAT+Boost 1 ark, VMAT+Boost 2 ark ve Konformal planları için 3BKRT olarak adlandırılmıştır. VMAT planları için MONACO 5.0 TPS kullanılırken, 3BKRT için XiO 5 TPS ile yapılan planların dozları kullanılmıştır. Öncelik, hedef hacmin %98'inin verilmek istenen dozun %100'ünü alması ve planın maksimum dozunun, verilen dozun %110'unu geçmemesidir. Planlamalar hedef volüme boost planlarında 25+2 fraksiyon 50+4Gy olacak şekilde, VMAT-SIB planları 27 fraksiyondan 54 Gy, 3BKRT 25+3+2 fraksiyondan 45+5,4+3,6 Gy olarak verilmiştir. Planlamada tümörde aynı biyolojik eş değere etkiye sahip olması için Biyolojik Eş Değer Doz (BED) hesabı yapılmıştır. Yapılan çalışmada VMAT tekniği diğer tekniklere göre daha iyi sonuç vermiştir. Hedef volüm dozlarında, MU sayıların de VMAT-SIB teknikleri diğer tekniklere göre daha iyi sonuç vermiştir. Kritik organ dozlarında bütün TPT'lerinin başarılı koruma sağladığı görülmüştür. Sonuç olarak yapılan TPT'leri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüş ve en iyi sonuç VMAT-SIB planları vermiştir.
The aim of this study was to develop a set of volumetric adjusted arthral therapy (VMAT), supplemental treatment (Boost) VMAT and three dimensional conformal radiotherapy (3DCRT) treatment planning techniques (TPT) as well as 1 arc and 2 arcs for rectal cancer patients (CN), Homogeneity index (HI) and Monitor Unit (MU) values on the plans with the help of Doze Volume Histogram (DVH). Computerized tomography (CT) images of 15 rectal cancer patients who were treated in our clinic were contoured with target volume and locations of critical organs. In this study, co-scheduling techniques for VMAT were named SIB-VMAT 1 ark and SIB-VMAT 2 ark, VMAT technique VMAT technique VMAT + Boost 1 arc, VMAT + Boost 2 arc and 3BKRT for conformal plans. While MONACO 5.0 TPS was used for VMAT plans, doses of plans made with XiO 5 TPS for 3BKT were used. VMATSIB schemes were given as 54 Gy from 27 fractions and 45+5.4+3.6 Gy from 3DCRT 25+3+2 fractions, with the plan being 25+2 fraction 50+4Gy in the target volumetric boost plans. In order to have the same biological equivalent in the tumor, the Biological Equivalence Dose (BED) calculation was made. In the study conducted, the VMAT technique gave better results than the other techniques. In the target volume doses, the VMAT-SIB techniques of the MU values were better than the other techniques. All TPTs in the critical organ doses have been shown to provide successful protection. As a result, there was a statistically significant difference between TPTs and the best result was VMAT-SIB plans.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3802
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487126.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons